Karta över området Björkvik, Älvsala, Fagerdala och Bullandö på Värmdö.

Björkvik Tomtägareförening är en ideell förening. Medlemmarna utgörs av ägarna till de fastigheter inom Älvsala 2:1 och Björkvik 1:1, på Värmdö. Föreningen ska tillvarata och främja medlemmarnas intressen beträffande vägar, båtbryggor, fiskevatten och andra allmänna eller gemensamma anordningar och områden, samt verka för god ordning och trivsel inom föreningens område.

Medlem

Föreningen består av samtliga tomtägare inom området. Varje tomtägare avlägger årligen avgifter för medlemskap, vägavgift, fondering för båtbryggor (tillfällig fram till 2027) samt båtplatsrelaterade avgifter om man innehar båtplats (frivilligt).

Medlem / blivande medlem äger skyldighet att se till att föreningen har korrekta kontakt- och adressuppgifter till aktuell medlem/blivande medlem. Vid ändring av uppgifter/försäljning av tomt meddela korrekta uppgifter här på webbplats genom detta formulär >>

Föreningens gemensamma grönområden

Föreningens grönområden är gemensamma för alla medlemmar och tillgängliga för samtliga i Björkvik Tomtägareförening. Det innebär såväl tillträde till områdena som att se till att områdena hålls efter och sköts om. Föreningen har därför en inrättad skogsvårdsplan, för att säkerställa att området sköts om.
För att följa planen krävs det insatser från medlemmarna på både städdag varje vår (i april) och avverkningsdag varje höst (i oktober).

Vägar

Samtliga vägar inom föreningens område är av typen ”Privat väg”. Föreningen ansvarar därför för att hålla vägarna i det skick som behövs för trafiken året om. Läs mer om vägunderhållet här >>

Båtplats och båtbryggor

Varje tomtägare äger rätt till en båtplats vid föreningens båtbryggor för sin fritidsbåt. Med tomtägare jämställs annan medlem i dennes hushåll. Med fritidsbåt menas båt vars främsta syfte är privat användning. Läs mer om båtplatsavgifter respektive båtplats och båtbryggor.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av 9 ordinarie ledamöter. De ordinarie ledamöterna utses för 2 år i taget och deras uppgift är: ordförande, sekreterare, kassör, vägansvarig, klubbmästare, grönområdesansvarig, båtfodge Björkvik, båtfodge Norrviken samt 1 extra ordinarie ledamot. Följande är ledamöter i styrelsen >>

Årsmöte och andra aktiviteter

Årsmöte med föreningen skall äga rum en gång om året under första kvartalet. Detta sammanträde är föreningens högsta beslutande organ. Information om mötet och dokument skickas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar innan samt publiceras i god tid här på webbplatsen. Läs mer om årsmötet samt dokument och handligar här >>

Föreningen arrangerar också årligen flera aktiviteter främst kopplade till de föreningen kräver, men även t.ex. midsommarfirande ingår i detta. Läs mer om föreningens aktiviteter här >>