Varje tomtägare äger rätt till en båtplats vid föreningens båtbryggor för sin fritidsbåt. Med tomtägare jämställs annan medlem i dennes hushåll. Med fritidsbåt menas båt vars främsta syfte är privat användning.

Föreningen har två områden för båtbryggor – Björkviksbadet respektive Norrviken. Båtfogde finns för respektive område. Se kontaktuppgifter till båtfogdarna här till höger (nedan på mobil/surfplatta).

Båtfogdar fördelar båtplatser med hänsyn till båtens storlek och djupgående. Detta innebär att båtar kan anvisas ny plats då behov finnes. Ingen tomtägare äger rättighet att behålla samma båtplats vid ägarbyte eller om båtfogde finner anledning att anvisa ny plats.

Föreningens båtsektion ansvarar för att erforderligt underhåll utföres på bryggor och anläggningar som tillhör båtsektionen.

Båtplatsavgifter

Medlemsavgift (2018-2027) för underhåll båtbryggor 300 kr (betalas av samtliga medlemmar oavsett båtplats eller inte)
Båtplatsavgift 500 kr
Deposition för bom vid brygga (återbetalas vid uppsägning av båtplats)
6-8m bom:         5000 kr
10m bom:          8000 kr

Sjösättningsramp

Vid Björkviksbadet finns en betongramp för sjösättning, vilket ska användas för samtlig sjösättning av båtar (gäller ej kanot eller liknande som inte angörs vid båtbrygga).
Det är förbjudet att använda badstränderna för upptagning och sjösättning.

Båtägaren

Båtägare skall nyttja bryggor, bojar och båtuppläggningsplatser enligt anvisningar som utfärdas av föreningens årsmöte, styrelse, båtfogdar. Anvisningarna beskrivs under Ordningsregler i båtstadgarna samt på de anslagstavlor som finns vid bryggorna.

Tömningsstationer i skärgården

Information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall i Stockholms skärgård hittar du på följande sida – https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/