Föreningens grönområden är gemensamma för alla medlemmar och tillgängliga för samtliga i Björkvik Tomtägareförening. Det innebär såväl tillträde till områdena som att se till att områdena hålls efter och sköts om. Föreningen har därför en inrättad skogsvårdsplan, för att säkerställa att området sköts om.
För att följa planen krävs det insatser från medlemmarna på både städdag varje vår och avverkningsdag varje höst.

Skogsvårdsplan för Björkvik Tomtägareförening

I oktober 1990 upprättades en skogsvårdsplan av Gösta Carlsson från Skogsvårdsstyrelsen tillsammans med en representant från styrelsen. Föreningens ägor delades in i 22 olika områden med olika markbeskaffenhet och sammansättning av skog. Varje område fick sin egen åtgärdsplan beroende på typ av träd, ålder, igenväxning av sly, etc. Skogsvårdsplanen blev gammal och trots städdagar och avverkningsdagar hann planen inte följas utan delar av ägorna växte igen. Med anledning av det anlitade styrelsen på nytt en extern konsult (enligt beslut från årsmötet 2009) som såg över skog och mark på föreningens ägor.

I oktober 2009 upprättades en ny skogsvårdsplan av Stefan Eklund från Skogsstyrelsen efter en genomgång av området tillsammans med två representanter från styrelsen. Föreningens ägor delades in i 18 områden och varje område fick en egen åtgärdsplan.

Växtlighet nära föreningens vägar

Grönområdesansvarig och vägansvarig i styrelsen har, oftast med rött band, märkt upp växtlighet som står för nära vägen. Denna växtlighet måste bort av flera skäl. För att få vägbidrag från vägverket måste vägen hålla en viss standard med fri bredd och höjd. Växtlighet som står för nära vägen riskerar att med sina rötter förstöra både väg och diken. Klagomål har inkommit både från fastighetsägare och näringsidkare, som nyttjar vägarna, om växtlighet som skrapar fordon. Uppmärkt växtlighet på föreningens tomt avverkas på avverkningsdagar, städdagar eller på annat sätt inom föreningens regi. Uppmärkt växtlighet på fastighetsägares tomt är upp till fastighetsägaren att ta ned. Önskar fastighetsägaren hjälp att ta ned växtlighet kan fastighetsägaren vända sig till styrelsen.

Nyckelbiotop längs Skärmaröstigen

Under 2016 undersöker styrelsen eventuell avverkning längs Skärmaröstigen och får då kännedom att delar av området ingår i en nyckelbiotop. Tillsammans med Skogsstyrelsen utreds nyckelbiotopen och eventuell avverkning och skötsel av området.
Styrelsen beslöt på styrelsemöte den 19 januari 2017 att genomföra avverkning i nyckelbiotopen enligt Skogsstyrelsens rådgivning. (skogsområdet som ligger vid Skärmaröstigen) Det innebär att ek och andra lövträd skall gynnas och även en del fina tallar skall gallras fram, till största delen skall gran avverkas. Grenar och ris skall köras ut för flisning. Läs Skogsstyrelsen utredning av området här >>