Stadgar reviderade senast på årsmötet 2024-03-18

1.

Båtfogde/ar ingår i tomtägareföreningens styrelse och skall handlägga frågor rörande föreningens båtbryggor och andra spörsmål av intresse uteslutande för föreningens medlemmar som är båtägare. Båtfogden ansvarar även för att erforderligt underhåll utföres på bryggor och anläggningar så att föreningens investeringar bibehåller sitt värde.

2.

Båtfogde äger rätt och skyldighet att fördela båtplatser med hänsyn till respektive båtars storlek och djupgående. Detta innebär att mindre båtar kan anvisas ny plats då behov finnes.

3.

Båtägare är skyldig att följa båtfogdens anvisningar samt beslutande Ordningsregler. Om båtägaren ej är nöjd med båtfogdens beslut äger han rätt att påtala detta för tomtägareföreningens styrelse.

4.

Tomtägareföreningens årsmöte skall, efter förslag av styrelsen, fastställa årlig avgift för båtplats.

Tilldelning av båtplats

5.

Varje tomtägare äger rätt till en båtplats vid brygga för sin fritidsbåt vars storlek passar den lediga platsen. Varje båtägare ska teckna ett båtplatsavtal med föreningen. Nyttjande av båtplatsen kan ske först efter att tomtägaren signerat att kraven i Båtplatsavtalet är uppfyllda. Med fritidsbåt menas båt vars främsta syfte är privat rekreation, till exempel båtsport. Båtens storlek vid brygga ska vara anpassad efter vad bryggan klarar av och är avsedd för. Båtplatsen får inte vidareuthyras i andra hand eller överlåtas. Större fritidsbåtar än vad bryggorna är avsedda för skall godkännas av styrelsen och kan sen anvisas bojplats. Det är då tomtägarens ansvar att ordna med angöringsutrustningen.

6.

I mån av tillgång på platser kan ytterligare plats temporärt tilldelas tomtägare för eget bruk ett år i taget.

7.

Vid varje brygga anslår båtfogde förteckning över tilldelade bryggplatser.

8.

Betald bryggplats skall disponeras senast 1 juli. Om så icke har skett äger båtfogde rätt att anvisa annan båtägare platsen.

Vid särskilda skäl (t.ex. fördröjt inköp av ny båt, som passar för denna bryggplats) skall bryggplats kunna hållas reserverad högst ett år för den som innehaft platsen. (härvid skall ordinarie avgift erläggas).

9.

Tilläggning vid gästplats får ske högst två dygn i sträck. Båtägare som har båt förtöjd vid bojplats får för tillfällig utrustning och avrustning utnyttja gästplats.

10.

Båtplatsen disponeras under perioden 1 april till 31 oktober. Önskar båtägaren disponera platsen under perioden 1 november – 31 mars skall båtfogden kontaktas och anvisa en båtplats som kan användas. Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken.

Ordningsregler

Det åligger varje båtägare att iakttaga följande regler:

a. Båtägare skall nyttja bryggor, bojar och båtuppläggningsplatser enligt de anvisningar som utfärdas av föreningens årsmöte, styrelse, båtfogdar. Dessa anvisningar beskrivna i följande Ordningsregler anslås på de anslagstavlor som finns vid bryggorna.

b. Det är förbjudet att parkera motorfordon vid eller intill bryggor. Befintliga parkeringsplatser skall användas.

c. Det är förbjudet att för upptagning och sjösättning använda badstränderna.

d. Det är förbjudet att varaktigt förtöja båtar vid föreningens stränder. Undantag skall godkännas av båtfogden.

e. Från 1 september till och med 30 juni får båtar uppläggas på av båtfogde anvisad båtuppläggningsplats. Båten skall vara märkt med ägarens namn samt kontaktuppgifter. Det åligger båtägare att tillse att bockar, presenningar och övrigt uppläggningsmaterial är av sådan beskaffenhet att närliggande båtar ej skadas. Uppläggning skall ske på ett sådant sätt att fara för person ej uppstår.

f. Omedelbart efter sjösättningen skall uppläggningsplatsen avstädas.

g. Senast 1 juli skall båt som varit vinterupplagd på föreningens allmänna mark sjösättas eller avlägsnas från allmänningen.

h. Vid sjösättning och upptagning av båtar skall befintliga båtslipar användas. I Björkvik finns en betongramp.

i. Båtägaren skall årligen kontrollera att alla förtöjningsgods, inklusive bojkätting, är i fullgott skick så att inte båten kan slita sig och orsaka skada på annan båt eller brygga.

j. Vid förtöjning skall säkra för- och akterförtöjningar anbringas. Förtöjningsgods skall vara försett med ryckdämpare av erforderlig styrka. Inga stålfjädrar är tillåtna ytterst på bommarna. Vid behov skall minst två stycken fendrar på vardera sidan av båten användas.

k. Båtar förtöjda inom Björkviks tomtägares föreningsvatten skall vara försäkrade med en båtförsäkring.

Dessa stadgar har antagits av Björkvik Tomtägareförenings årsmöte 2020-03-25.
Innan dess var stadgarna inte stadgar utan allmänna regler. De allmänna regler antogs av Björkviks Tomtägareförenings årsmöte 1983-03-21. På förekommen anledning har bestämmelserna kompletteras vid föreningens årsmöte 1995-06-18, 2001-03-22, 2009-03-26, 2010-03-25 och 2013-03-21.