Vinterväghållning

Syftar till att hålla vägarna framkomliga vintertid.

1. Plogning ska utföras så att samtliga vägar är körbara med bil under veckosluten, dvs. från fredag till söndag kväll.
2. Slingan Björksalavägen – Dalsalavägen ska hållas i sådant skick att den dagligen är körbar med bil.
3. ”Körbar med bil” menas att snödjupet understiger 8-10 cm.
4. Plogning ska således utföras när snödjupet överstiger 8-10 cm.
5. Sandning beställes av ansvariga för vägarna.

Barmarksunderhåll

Syftar främst till att hålla vägarna i det skick som behövs för trafiken.

1. Under våren skrapas, och där det behövs kantskärs vägen för bättre avrinning. Gäller i första hand vägarna som får vägbidrag, Björksalavägen, Tväralavägen och Dalsalavägen. Vägtrummorna ses också över.
2. Därefter grusas del av vägnätet där det bäst behövs. Det läggs årligen på ca 100 ton grus på vägnätet, därefter dammbinds det.
3. Klippning av dikeskanter sker i regel under juli månad.
4. Under hösten sladdas vägarna där det behövs.

OBS! Den tillåtna hastigheten inom området är endast 30 km/h. Var snäll och respektera detta.