Kategori: Vägar (Sida 1 av 2)

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan.

Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas bort med start nu måndag 8/11 och fortsätta under november månad.

/ Styrelsen

Hastigheter in och ut från Björkvik

Vår hastighetsmätare på Björksalavägen samlar in alla hastigheter då vi kör in och ut ur området. Vi har sammanställt data från en period på 12-25 mars samt 18 maj – 12 juni. Här kommer några slutsatser.

Den uppmätta perioden i maj-juni är avsevärt längre än perioden i mars, men vi ser också att det självklart är mycket mer trafik in och ut ur området maj-juni än i mars.

Hastigheter mars

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-33 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 28-38 km/h. Med andra ord håller man i snitt mellan 5-10 km/h högre hastighet när inte tavlan påminner en. Bra för oss alla medlemmar att tänka på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-67 km/h.

Hastigheter maj-juni

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-31 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 25-38 km/h. Vi ser alltså att majoriteten håller något lägre hastigheter ju längre mot sommaren man kommer, men det är ju också som ovan nämnt mycket mer trafik. Vi håller dock fortfarande högre hastighet när inte tavlan påminner oss. Så tänk på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-93 km/h. Det är tyvärr tråkigt, men även oacceptabelt att vi tyvärr ser registreringar mellan 80-93 km/h även om det är enstaka gånger.

Jämförelser

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna in i området de två perioderna i mars respektive maj-juni.

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna ut ur området de två perioderna i mars respektive maj-juni.

Höga hastigheter på våra vägar

Under midsommarhelgen har flera av våra medlemmar rapporterat in oerhört höga hastigheter från bilförare på våra vägar. Hastigheter på bl.a. 89 km/h har uppmätts.
Det är oerhört sorgesamt att detta sker, trots försök att se till att bilförare håller ner hastigheten på våra vägar. Det är också häpnadsväckande att detta sker under sommaren då många personer och särskilt barn uppehåller sig på och nära våra vägar.

Ansvariga ur styrelsen har själva iakttagit dessa höga hastigheter och stannat dessa bilförare. Det är återigen häpnadsväckande gällande den oförståelse och oförskämdhet som de blivit bemötta när de konfronterar fortkörarna.

Styrelsen vill därför härmed starkt uppmana alla våra medlemmar att ansvara för att hastigheterna måste hållas ner på våra vägar.

Oavsett om det är ni själva som kör för fort, er släkt eller vänner som kommer på besök, eventuella hyresgäster eller andra som kör på våra vägar så ber vi samtliga tomtägare och medlemmar i föreningen att informera om att hastighetsgränserna ska respekteras och efterlevas.

Vi vill med all tydlighet klargöra att det är ett måste ur flera synpunkter och skäl. Respekteras och efterlevs inte detta så kommer det krävas kostsamma åtgärder för att se till att få ner hastigheten på våra vägar.

Styrelsen vill därför härmed vänligen be alla tomtägare och medlemmar i föreningen att gemensamt ta ett ordentligt tag kring detta.
Vänligen informera alla som kör på våra vägar som är på ett eller annat sätt knutna till er tomt att hålla hastigheten nere och respektera hastighetsgränserna.

/ Styrelsen

Kvittera ut nycklar till hänglåsen för bommarna vid föreningens bad och bryggor

Föreningen har införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen. Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen.

Kvittera ut nycklar

Ni kan kvittera ut nycklar hos Bjarne Egeland, båtfogde Björkvik på Björksalavägen 55. Ni måste signera uthämtningen, så ta med egen penna. Ni kan hämta nycklar:

  • Lördag 25 april mellan kl. 9-17
  • Innan eller efter detta datum genom överenskommelse med Bjarne. Mejla batfogde.bjorkvik@bjorkvik.nu eller ring 070-6091213.

Byte av låsen kommer att ske ca 1 maj. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.

Asfaltering Björksalavägen/Dalsalavägen

Med start vecka 45, måndag-tisdag 6-7 november, påbörjas omläggning av asfalten på Björksalavägen, från Bullandövägen fram till brevlådorna vid Björkvik 3, samt Dalsalavägen fram till Ljungsalavägen.

Begränsad framkomlighet

Tidvis kommer det innebär begränsad framkomlighet, framförallt gällande sträckan från Bullandövägen till Solsalavägen. När framkomlighet kommer var begränsad är i dagsläget oklart fortfarande. Vi uppdaterar detta inlägg med information så fort vi vet mer detaljerat.

 

/ Pelle Pahlén, Anders Hellman och resten av styrelsen

 

Status för ombyggnaden av elnätet

Ombyggnaden av vårt elnät är nu inne i sitt slutskede. Det har av olika skäl varit stora förseningar under det omfattande arbetet som nu äntligen blir avslutat.

  • Det innebär att alla inkopplingar i det nya marknätet kommer att vara helt klart i vecka 48.
  • De gamla stolpar som inte har teleledningar kvar kommer också att tas bort.
  • De gropar som legat öppna kommer att fyllas igen och skyddsgrindarna fraktas bort.
  • Slutbesiktning av själva elarbetet kommer att genomföras i mitten av dec. 2016.
  • Fiber-dragningarna till de tomtägare som anmält intresse skall vara slutfört innan årets slut.

När det gäller de vägskador som blivit under elarbetet kommer att ”grundlagas” snarast. Slutgiltig asfaltering kommer dock inte att utföras förrän till våren.

/ Pelle Pahlén och Reidar Pettersson

Ändrad tidplan för färdigställande från Vattenfall och deras underentreprenör

Styrelsen har haft möte med Vattenfall och deras underentreprenör och fått följande information. Tidplanen som först utlovade en färdigställandetid till vecka 22 är nu kraftigt förskjuten och är i dagsläget satt till V. 43 d.v.s. slutet av oktober. Det är dock Vattenfalls intention att kunna bli klara tidigare.  Den resterande schaktning på norra delen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän V.31 och detta innebär att de avstängslade gropar som finns kommer att förbli så under sommaren.

Under sommarperioden kommer arbeten med att byta ut delar av befintliga trästolpar mot de grå ”plaststolparna” att ske. All gammal oisolerad blankledning inom området  kommer att bytas ut mot isolerade ledningar.  Där det finns teleledningar kvar i de gamla trästolparna kommer Vattenfall att överlåta dessa till Skanova, som hanterar telefoni, och stolparna kommer då att stå kvar.

Då standarden på våra grusvägar har försämrats av trafiken med Vattenfalls entreprenadmaskiner kommer vi att grusa på de avsnitt behövs. De avgrävda avsnitt där det ligger asfalt kommer att åtgärdas först under hösten med ny asfalt.

Bommen vid Norrviksbadet kommer att bytas ut mot en ny. Den nya bommen kommer att placeras något närmare badet.

Mvh
Styrelsen + Anders Hellman

Status på elarbeten, entreprenader och återställning av Björkviks vägar och områden

Det har angetts vilka vägar som provisoriskt måste återställas i ett första skede

På några ställen kan vi konstatera att diken har fyllts igen, och en del justeringar kommer att ske nu, men slutliga justeringar av vägar och diken kommer att göras efter slutbesiktning.

Återställande av vägar

Klart i dagsläget (mitten på maj) är att Kenta  förbättrar delar av Dalsalavägen, Ljungsalavägen, Björksalavägen ner vid badet och Norrviksslingan. Start för detta är preliminärt mitten på maj. Många andra delar av vägnätet kommer att behövas åtgärdas men det har i dagsläget bedömts att återställning av dessa delar får anstå tills entreprenaden närmar sig sitt slut.

Bergsalavägen

Sprängning på Bergsalavägen pågår för fullt och utschaktning av berg kommer att fortgå. Massorna på den del av Bergsalavägen som är närmast Björksalavägen kommer att borttransporteras via Björksalavägen, men massorna vid den nya transformatorstationen kommer att tas bort via Bergsalavägen och Solsalavägen.

Schaktgropar

Återfyllnaderna av de schaktgropar som det finns en mängd av på norra delen av området kommer dessvärre bli kvar och vi kan inte få återställande tiden fastställd då en mängd tilläggsarbeten har tillkommit i slutet av april början av maj.

Stolpbyten och nya ledningar

På den södra delen av området sker nu stolpbyten och nya ledningar kommer att hängas upp i de nya stolparna och när detta är klart kommer de gamla stolparna att rivas.

Tidplan

Den mycket preliminära tidplan som vi har erhållit är att samtliga arbeten kan komma att slutföras i september men det är svårt att få en detaljerad tidplan.

Gränsen mellan södra området/norra området går vid fyrvägskorset Bergsalavägen/Dalsalavägen och Björksalavägen och korset kallas numera ”Piccadilly Circus” p.g.a. den intensiva trafik och arbete som pågår där.

/ Anders Hellman och Pelle Pahlén

Uppdatering gällande grävningarna i vårt område

Schaktningsarbetet för nedläggning av elkabel och fiber fortsätter i vårt område.

Det arbete som nu pågår är nedläggning av lågspänningskabel. På de ställen där man måste komma över på andra sidan av vägen har entreprenören efter samråd med styrelsen (för att inte gräva i vägarna mer än absolut nödvändigt) istället borrat under vägen på några ställen och dragit rör för kabel. Fördelen med detta är att vägarna inte får sjunkande vägreparationer som måste underhållas under tid.

Borrningarna har gått bra förutom vid en fastighet där en elkabel skadades och en akut reparation fick utföras. Det planeras att borra på fler ställen där detta är lämpligt.

När det gäller nedläggning av högspänningskabel så kommer det att påbörjas inom kort om tjälen inte sätter stopp. Högspänningskabeln kommer att dras mellan transformatorstationen vid Dalsalavägen/Ljungsalavägv till en ny nätstation Bergsalavägen/Bergsalavägen (gomvägen).

Målsättningen är att mark och vägar som berörs av schaktningarna skall återställas i ursprungligt skick och att det ska vara helt klart vecka 22, 2016.

« Äldre inlägg