Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2020

Kallelse till årsmötet 2020

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning för 2019

Bilaga 3 – Styrelsen rekommendation för ny vägavgift

Bilaga 4 – Budgetförslag för 2020

Bilaga 5 – Valberedningens förslag till ledamöter och revisorer

Bilaga 6 – Förslag ändring båtstadgar

Bilaga 7 – Inkommen motion och styrelsens svar till inkommen motion

Bilaga 8 – Inkommen motion och styrelsens svar till inkommen motion