Giltiga från och med 2010-03-25
(reviderade §9 2012-03-28 och §11 2013-03-21 och §6 2017-03-28 och § 8 2021-03-23)

§ 1. Föreningens firma

Föreningens firma är Björkviks Tomtägareförening.

§ 2. Ändamål

Björkviks Tomtägareförening är en ideell förening. Medlemmarna utgörs av ägarna till de från fastigheterna Älvsala 2:1 och Björkvik 1:1 avstyckade tomterna. Föreningen har till ändamål att tillvarataga och främja medlemmarnas intressen beträffande vägar, båtbryggor, fiskevatten och andra allmänna eller gemensamma anordningar samt verka för god ordning och trivsel inom föreningens område.

Föreningen äger befogenhet att i dessa hänseenden representera medlemmarna och föra deras talan.

§ 3. Medlemskap

Varje tomtägare bör ingå som medlem i föreningen. Medlem skall iaktta stadgarnas bestämmelser och följa föreningens beslut samt efter bästa förmåga främja föreningens verksamhet.

Anmälan om medlemskap skall göras skriftligt till föreningens styrelse.

När tomtägare säljer sin fastighet och inte längre är tomtägare upphör medlemskapet. Utträde skall anmälas skriftligt till styrelsen.

§ 4. Uteslutning

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt att föreningens anseende härigenom kan anses bli lidande eller som bevisligen motarbetar föreningen, må uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. I här nämnda fall skall dock beslutet vara enhälligt och vederbörande skall, innan beslutet fattas, beredas tillfälle till förklaring.

§ 5. Avgift

För medlemskap i föreningen erlägger varje fastighet årsavgift, vars storlek bestämmes vid ordinarie föreningsmöte. Årsavgiften och eventuella övriga avgifter enligt punkt 11 inbetalas till föreningens kassör senast det datum styrelsen beslutar.

§ 6. Styrelse

Föreningens styrelse består av 9 ordinarie ledamöter.
De ordinarie ledamöterna utses för 2 år i taget och deras uppgift är: ordförande, sekreterare, kassör, vägansvarig, klubbmästare, grönområdesansvarig, båtfodge Björkvik, båtfodge Norrviken samt 1 extra ordinarie ledamot.

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar samt utgör mellan föreningens ordinarie sammanträden föreningens beslutande organ. För att styrelsens beslut skall äga giltighet, fordras att samtliga styrelseledamöter blivit behörigen kallade samt att minst 5 är ense om besluten. Styrelsen åligger även att föra förteckning över föreningens medlemmar.

Till säkerhet för framtida vägunderhåll skall föreningen ha en underhålls- och förnyelseplan till vilken årligen fonderas medel i enlighet med underhålls- och förnyelseplanen.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Föreningens firma tecknas enligt styrelsebeslut.

Ordförande åligger att leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden, att vid behov sammankalla styrelsen eller föreningen till extra sammanträde, att granska och attestera alla protokoll och fakturor och från föreningen utgående skrivelser samt att när så erfordras representera föreningen.

Sekreteraren åligger att på ordförandens anmaning ombesörja kallelse till sammanträden, att föra protokoll vid styrelsens och föreningens sammanträden samt att sköta föreningens korrespondens.

Kassören åligger att uppbära och förvalta föreningens tillkommande medel, att mottaga inträdesansökningar samt att ur föreningens kassa bestrida dess utgifter.

Båtfogdarna, en för Björkvik och en för Norrviken, åligger att utöva tillsyn över bryggor och uppläggningsplatser samt att anvisa båtplatser och uppläggningsplatser.

Styrelseledamot med ansvar för mark, miljö och fiske åligger att tillse att gemensamma markområden skötes och ansvarar för miljöfrågor samt fiskevård.

Klubbmästaren åligger att arrangera föreningens sammankomster, fester och dylikt.

Den extra ordinarie ledamotens roll i styrelsen är att vara de andra ledamötena behjälpliga vid utförande av deras åligganden, samt att lära sig styrelsens arbetsgång.

Över föreningens verksamhet skall styrelsen avgiva berättelse omfattande räkenskapsåret 1 januari – 31 december.

Senast en månad före årsmötet skall styrelsen förelägga revisorerna föreningens räkenskaper för det gångna året.

§ 7. Revisorer

Varje år skall föreningens räkenskaper och inventarieförteckning granskas av de av föreningen valda revisorerna, som skall vara två till antalet. Vid förfall av revisor inträder suppleant. Revisorer och suppleant väljas för en tid av 1 år. Revisorerna åligger att i god tid före ordinarie föreningsmöte till styrelsen återlämna räkenskaperna med revisionsberättelse och yttrande över föreningens förvaltning och ansvarsfrihet för styrelsen samt att företa kassagranskning och meddela styrelsen resultatet härav.

§ 8. Sammanträden

Ordinarie sammanträde med föreningen skall äga rum en gång om året under första kvartalet. Detta sammanträde är föreningens högsta beslutande organ.

Extra sammanträde med föreningen hålls då styrelsen eller revisorerna finner omständigheter därtill föreligga, eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar till styrelsen gör skriftlig motiverad anhållan därom.

Kallelse till föreningssammanträdet innehållande uppgift om förekommande ärenden skall genom skriftligt meddelande 14 dagar före utlyst sammanträde. Kallelsen skickas till medlemmarnas permanenta bostadsadresser. Om medlem lämnat uppgift om e-postadress skall e-postmeddelande skickat till den adressen anses som skriftligt meddelande, såvitt medlemmen inte särskilt begärt att få en skriftlig kallelse. Föreningsmedlem, som önskar visst ärendes upptagande på föreningens ordinarie sammanträde, skall inlämna en skriftlig motion om detta till styrelsen före utgången av december månad.

På ordinarie föreningssammanträde skall föredras styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt föreningen föreläggas frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Dessutom skall vid mötet följande frågor förekomma:

· föreningens resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
· val av styrelse och revisorer
· bestämmande om arvode åt dessa
· fastställande av avgifter
· fastställande av budget
· stadgeenligt inkomna förslag
· val av valberedning

§ 9. Valberedning

Valnämnden skall bestå av 3 med föreningen väl förtrogna medlemmar, plus en person från styrelsen som är sammankallande.

Valnämnden åligger att 2 veckor före ordinarie föreningssammanträde till styrelsen inlämna förslag på styrelsekandidater.

§ 10. Val och omröstning

Vid val och omröstning äger varje medlem (fastighet) 1 röst. Röstning med fullmakt är icke tillåten. Frånvarande medlem må åtnöja sig med de närvarandes beslut. Vid omröstning äger ordföranden utslagsrösten vid lika röstetal. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. Enkel majoritet är gällande utom vid stadgeändring, då 2/3-dels majoritet av de närvarande vid ordinarie årsmöte erfordras för bifall.

§ 11. Allmänna bestämmelser

Medlem är skyldig att göra viss arbetsinsats eller däremot svarande kontantinsats, som fastställes på ordinarie föreningsmöte.

Medlem äger rätt till fiske i föreningens fiskevatten.

Medlem äger rätt till båtplats vid föreningens bryggor, dock med skyldighet att till båtsektionen erlägga avgift, vars storlek bestämmes på föreningsmöte.

Medlem med båt är skyldig att följa de av årsmötet beslutade Båtstadgarna.

Styrelsen fastställer bestämmelser och ordningsregler för fiskevård och båtar.

Intill dess vägförening bildas är tomtägare skyldig erlägga årlig vägavgift, vars storlek bestäms på årsmötet.

§ 12. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens eventuella upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst 3/4-dels majoritet av två på varandra följande sammanträden. Vid beslut om upplösning skall även fattas beslut om föreningens tillgångar.