Kategori: Vägar (Sida 2 av 2)

Vattenfalls grävningsarbeten

Vattenfall kommer att montera ned all blanktråd i området och samtidigt ta bort/byta ut en mängd elstolpar. Mycket av de luftburna elledningarna kommer att grävas ned och det kommer att bli ett omfattande grävarbete i delar av området. I samband med detta kommer Telia, via sitt bolag Skanova, samordna dragning av fiberkabel. Arbetena har redan startat och kan pågå fram till vecka 22. 2016. Grävning kommer i möjligaste mån att ske vid sidan av vägen och i samband med dessa arbeten kommer ett antal tomtinfarter tillfälligt behövas grävas av.

Vattenfall har nu startat med schaktningen för nedläggning i första hand elkablar men lägger samtidigt ned rör för fiberdragning. Schaktarbetena har startat vid transformatorstationen vid korsningen Dalsalavägen/Ljungsalavägen och det har grävts ca 100 m. Entreprenören har dock inte följt de riktlinjer som Styrelsen satt upp och p.g.a. detta så har vägbanan belagts med ett skikt av lera på denna sträcka. Grävmaskinen har även kört ned till ett anvisat upplag vid Björkviksbadet och längs denna vägsträcka har grävmaskinens hjul lämnat efter sig klumpar av lera.
Styrelsen har haft ett flertal kontakter med entreprenören och haft flera genomgångar på plats och försöker att få entreprenörerna att minimera skador och besvär som kan uppstå vid schaktarbetena. Vägarna skall återställas i ursprungligt skick efter avslutat arbete. Återställningen kan även ske tidigare etappvis på olika delsträckor.
Under dagen idag torsdag (10/12) passerade Anders Hellman grävningarna och entreprenören verkar tagit till sig av vad Styrelsen påtalat och snyggat till vägen. Istället för att gräva av vägen på de ställen där ledningarna kommer korsa vägen överväger entreprenören att, på vissa ställen, borra sig under vägen istället.

Styrelsen har efterfrågat en generell karta över arbetena för att kunna informera om arbetenas omfattning men inte ännu erhållit denna.

Fortlöpande information följer.

Vid frågor ta kontakt med vår vägansvarige Pelle Pahlén, grönområdesansvarige Robert Helin eller ordförande Reidar Pettersson. Kontaktuppgifter för Styrelsen finns här.

Vi har också möjlighet att nyttja Anders Hellman (070-9938248) som kontaktperson vid frågor ang. det fortsatta grävarbetet.

Text av Anders Hellman
Publicerat av Christer
(för Styrelsen)

Vattenfall byter ledningar

Vattenfall planerar lägga ner jordkabel på del av området att delvis ersätta där det idag går luftkabel. Detta bla för att få driftsäkrare nät. De planerar även byta ut den elstation som står på Dalasalavägen. När så sker kommer de behöva genomföra vissa grävarbeten, som kan tillfälligt påverka vår framkomlighet, i området.

Styrelsen kommer, under kommande vecka, ha ett möte med Vattenfall kring formerna på grävarbetena, påverkan för oss medlemmar, osv. Styrelsen kommer informera allteftersom.
Om du har frågor till Styrelsen så skicka ett mail till Styrelsen.

Mvh Christer
(för styrelsen)

Hastighetsgränser

Efter mottagit mail gällande att bilar, motorcyklar och 4-hjulingar kör väldigt för fort på området vill jag påminna om att hastighetsreglerna (och övriga trafikregler) gäller på vårt område också. Det är inte laglöst land.

/Christer
(för styrelsen)

VA-presentation på årsmötet

På årsmötet var representanter från Värmdö kommun och informerade om utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö och i vårt område. Jag ska försöka sammanfatta lite vad jag uppfattade och hur jag tolkade det.

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Värmdö kommun kommer att ske vare sig vissa invånare vill det eller inte. Detta för att kommunen har ansvar för miljön, infrastrukturen och invånarna inom kommunens gränser och den ökade befolkningsökningen i kommunen skapar ökade risker för saltvatteninträngning i brunnar, vattenbrist, brist på säkert avlopp mm.
Kommunen tittar på de olika områdena som idag har enskilda VA-lösningar och bedömer utbyggnaden baserat på behov. Varje område ska sedan gå igenom en process på ca 6-18mån beroende på förfarande och överklaganden. Osäkerheten i vägt behov och process ger ett tidsspann för att vi ska få kommunalt VA i vårt område på ca 2016-2025.

Kommunen drar inte in detta gratis på vårt område utan varje tomtägare får betala en obligatorisk engångsavgift för att få VA framdraget till tomtgränsen. Denna avgift är för tillfället ca 250.000kr. Till detta tillkommer varje fastighetsägares kostnad för att dra fram en godkänd tillkoppling från sina egna hus till tomtgränsen.

När kommunen drar in VA i ett område lägger de ledningen mitt i vägen med anslutningar på vardera sida för fastighetsägarna att ansluta sig till. Fastighetsägaren kan själv påverka var anslutningen kommer att hamna. Kommunen ansvarar för att återställa vägen till dess tidigare skick.

Under 2013 kommer kommunen dra en vattenledning från Strömma till Stavsnäs (Stavsnäs har stort behov just nu) och den vattenledningen kommer lägga ett strandhugg i Östra Älvsala. Det är den vattenledningen vi sedan kommer kopplas in på.

Den powerpoint vi fick se på årsmötet finns här.

Mer information finns på kommunens hemsida www.varmdo.se.
Direktlänk till ”Vatten, avlopp och slam” på kommunens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

Vinterförberedelse

Kylan börjar närma sig och det är dags att vinterförbereda oss. På våra badplatser monteras rutschkanorna bort för att isen inte ska sönder dem. Samma sak med fasta badsteger. Båda flottorna får ligga kvar eftersom de rör sig med isen och inte riskerar att gå sönder på samma sätt. I år är också trampolinen bortmonterad för vintern och kommer monteras med nya ordentliga bultar till nästa sommar.

Hur förbereder du dig för vintern? Tänk på att när vatten fryser till is expanderar det. Kan vara idé att tömma rör och annat som innehåller vatten och kan exponeras för kyla.

Bommen ner till Björkviksbadet har blivit påkörd flera gånger genom åren och både bom och fästena har bara blivit sämre och sämre vilket tvingat oss till att byta bom. En ny bom är monterad (samma lås).

Trädfällning med vattenfall

Fredagen 12/11 var Vattenfalls entreprenör ute hos oss i Björkvik och plockade ner ett antal träd. Detta eftersom fler träd på området var i riskzonen för elledningarna. Flera av träden var även träd som var markerade att fällas för de stod för nära vägen. Det finns fler träd att ta längs vägarna men eftersom de inte stör några ledningar så får föreningen själva se till att de tas ner. Hanteringen kring dessa träd sköts av grönområdesansvarig Reidar.

Nyare inlägg »