Det har angetts vilka vägar som provisoriskt måste återställas i ett första skede

På några ställen kan vi konstatera att diken har fyllts igen, och en del justeringar kommer att ske nu, men slutliga justeringar av vägar och diken kommer att göras efter slutbesiktning.

Återställande av vägar

Klart i dagsläget (mitten på maj) är att Kenta  förbättrar delar av Dalsalavägen, Ljungsalavägen, Björksalavägen ner vid badet och Norrviksslingan. Start för detta är preliminärt mitten på maj. Många andra delar av vägnätet kommer att behövas åtgärdas men det har i dagsläget bedömts att återställning av dessa delar får anstå tills entreprenaden närmar sig sitt slut.

Bergsalavägen

Sprängning på Bergsalavägen pågår för fullt och utschaktning av berg kommer att fortgå. Massorna på den del av Bergsalavägen som är närmast Björksalavägen kommer att borttransporteras via Björksalavägen, men massorna vid den nya transformatorstationen kommer att tas bort via Bergsalavägen och Solsalavägen.

Schaktgropar

Återfyllnaderna av de schaktgropar som det finns en mängd av på norra delen av området kommer dessvärre bli kvar och vi kan inte få återställande tiden fastställd då en mängd tilläggsarbeten har tillkommit i slutet av april början av maj.

Stolpbyten och nya ledningar

På den södra delen av området sker nu stolpbyten och nya ledningar kommer att hängas upp i de nya stolparna och när detta är klart kommer de gamla stolparna att rivas.

Tidplan

Den mycket preliminära tidplan som vi har erhållit är att samtliga arbeten kan komma att slutföras i september men det är svårt att få en detaljerad tidplan.

Gränsen mellan södra området/norra området går vid fyrvägskorset Bergsalavägen/Dalsalavägen och Björksalavägen och korset kallas numera ”Piccadilly Circus” p.g.a. den intensiva trafik och arbete som pågår där.

/ Anders Hellman och Pelle Pahlén