Kategori: VA (Sida 1 av 2)

Status och information om VA-utbyggnad PFO19

Bullandövägens samfällighetsförening har skickat ut info till föreningarna längs Bullandövägen och informerar om pågående arbeten med utbyggnaden av kommunalt VA i områdena kring Bullandövägen. 

Vid ett möte med Värmdö kommun, Frentab och Bullandövägens samfällighet fick de frågan om att lägga ut lokal information om pågående arbeten på sin webbplats. För kommunen och entreprenören är det intressant att nå ut med information till så många som möjligt av de 700 medlemmar som trafikerar Bullandövägen. 

Bullandövägen kommer att påverkas i ca 10 år framöver både genom direkta ingrepp i vägen och omfattande tung trafik då mängder av material kommer att transporteras till och från våra områden.

Sedan november i år pågår arbetet med att ansluta Bullandöområdet som skall vara klart 2022-06 då reningsverket på Bullandö marina skall vara ersatt. Detta innebär att VA-ledningar kommer att ledas genom Östra Älvsala och anslutas vid anslutningspunkt på Östra Älvsala till sjölagda ledningar mot Strömma och vidare till Käppala reningsverk på Lidingö.
Läs mer om denna projektering och utförande i form av dokument med lägesbeskrivning från utförande entreprenör (Frentab) här >>

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Älvsala – PFO B3 Norra Älvsala 1

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Björkvik – PFO B6 Björkvik

PFO19 planförslag Björkvik

Till samtliga tomtägare i Björkvik tomägareförening med tomter från korsningen Björksalavägen/Bergstigen/Dalsalavägen och norrut.

För en vecka sedan så skickade Värmdö kommun ut ett förslag på ett nytt planförslag som medger större byggrätter per tomt som medger ett permanent boende inom området samt att även vatten och avlopp byggs ut.  Samtliga tomtägare som berörs har fått tillsänts sig en kortfattad sammanfattning på förslaget med en hänvisning till ett fullständigt material i kommunens webbplats, se https://www.varmdo.se/pfo-b6 .

En fullskalig karta, blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns på servicecenter i kommunens kontor i Gustavsberg att ta del av också.
Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

Öppet hus 9 januari

Den 9 januari 2020 mellan 16:00 och 18:00 hålls ett öppet hus i servicecenter på kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för besvara eventuella frågor.

Synpunkter

Via e-tjänst på: varmdo.se/pfo-b6
Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Eventuella synpunkter på planförslaget måste vara kommunen tillhanda senast 2020-01-13. De tomtägare som inkommer med skriftliga kommentarer/synpunkter kan i den fortsatta processen få möjlighet att överklaga kommande kommunala beslut och de som avstår från detta har ingen möjlighet att i fortsättningen att yttra sig i ärendet!

Synpunkter kan lämnas på tre sätt

Uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0373. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. De sakägare som inte anser att kommunen har tillgodosett deras yttrande måste ha yttrat sig under antingen samråd eller granskning för att sedan ha möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Frågan om detaljplanen besvaras av Helena Gåije, helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Eventuella frågor till styrelsen besvaras av Anders Hellman 0709 938 248 eller via mail info@bjorkvik.nu

Var sparsam med vattnet

Som ni alla är medvetna om har det regnat oerhört lite denna vår och början på sommaren. Även om vi har haft en snörik vinter så har detta påverkar tillgången på grundvattnet, även om inte nivån är kritiskt låg.

Vi vill därför be alla medlemmar att vara sparsamma med vattnet så länge inte återkommande regn kommer. Vänligen sprid detta till alla medlemmar i föreningen tack.

Installation av kommunalt VA – PFO19 inom Björkvik tomtägareförening

Som styrelsen informerat om tidigare och som tidigare kommunicerat från Värmdö kommun ligger Björkvik inom Värmdö kommuns så kallat Prioriterad Förändringsområde (PFO19), vilket innebär att kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i vårt område inom de närmaste åren.

Styrelsen och kommunen har tidigare informerat om detta under många år. Nu har Värmdö kommun påbörjat startskottet för VA-utbyggnaden i vårt område. Det område som innefattar Björkvik tomtägareförening ingår i två områden/etapper i kommunens plan – Norra Älvsala 1 respektive Björkvik.

Detaljplan påbörjad

Start-PM för detaljplan för Norra Älvsala godkändes i kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25. Start av detaljplan för Björkvik har inte påbörjats ännu men är planerat att starta Q2 2018. 
Information om pågående detaljplanering inom Värmdö kommun hittar du här >>

Plan över VA-installation i området

Här nedan redovisas kommunens plan över installation av kommunalt VA i området. De etapper som omfattar Björkvik tomtägareförening är alltså Norra Älvsala 1 respektive Björkvik.

Värmdö kommun informerar

Värmdö kommun kommer att informera om planering och installation på Björkviks årsmöte 22 mars kl. 18.30 i Nacka konferenscenter. Läs mer om detta här >>

Mer information

Följ utvecklingen och läs mer information på www.varmdo.se/bullando 

Uppdaterad info om VA-utbyggnad PFO19

Björkvik tomtägareförening har deltagit i ett samarbete med de andra tomtägareföreningarna längs Bullandövägen i ett brev/skrivelse till Värmdö kommun. Brevet/skrivelsen syfte var att få ett förtydligande angående planen om VA-utbyggnaden i vårt område och varför planen blivit så grovt försenad gång på gång. Brevet skickades till kommun i slutet av maj.

Här kan du läsa brevet/skrivelsen till Värmdö kommun >> 

Anledningen till skrivelsen var ett samlat möte med Värmdö kommun som ägde rum 10 maj 2017 då ytterligare förseningar presenterades.  I denna tidplan skulle arbetet gällande Björkvik-området starta Q2 2018 och färdigställas Q1 2024.

Här kan du se preliminära tidplanen för PFO19 som presenterades 10 maj 2017 >>

Svar på skrivelsen har dröjt, men häromveckan så kom äntligen respons. Även om svaret i sig inte ger några exakta detaljer kan man notera ett nytt slutdatum som inte nämnts tidigare. Förut har kommun hela tiden haft slutdatum 2025, men nu nämns datumet 2030 istället. Vad det innebär är för tidigt att säga, men att VA-utbyggnaden kommer att dröja är väl ett faktum.

Här kan du läsa kommunens svar på brevet >>

/ Styrelsen

 

Kommunalt VA i Björkvik och PFO19

Björkvik, Älvsala, Fagerdala och BullandöDelar av styrelsen har under 2016 medverkat i flera möten med Värmdö kommun gällande kommunalt vatten och avlopp, PFO19 (Prioriterade förändringsområden 19), tillsammans med alla de andra tomtägarföreningar längs Bullandövägen, som ingår i kommunens plan PFO19 (Björkvik, Älvsala, Fagerdala och Bullandö).

Precis som tidigare utlovade tidplaner Värmdö kommun delgett Björkvik tomtägareförening de senaste åren är den aktuella tidplanen preliminär och relativt osäker. Detta har skett och ligger i planeringen:

 • Värmdö kommun har i somras 2016 tillsatt ansvarig/planarkitekt för PFO 19 – Helena Gåije.
 • Värmdö kommun har tidigare under 2016 beslutat att upphandla en konsult för arbetet med detaljplanerna. Upphandling ska påbörjas i slutet av 2016.
 • När upphandlingen av konsult för arbete med detaljplanerna är klar, kommer kommunen påbörja arbetet med att utarbeta och senare fastställa alla detaljplaner för området.
 • Etappindelning PFO19I dagsläget (senast uppdaterat oktober 2016) har följande preliminära starter för arbetet med detaljplanerna, gällande Björkviks områden, planerats:
  – 1c Älvsala 6:1, 3e kvartalet 2017
  – 2b Björkvik, 4e kvartalet 2017
  – 4c Björkvik gård och varv, 1a kvartalet 2019

Estimering av tid för detaljplan och VA-dragning

Att detaljplanen tar ca 2-2,5 år från start till att ha vunnit laga kraft är inte orimligt och räknar kommunen med. Eventuella klagomål och överklagningar kan göra att det drar ännu mer ut på tiden beroende på situation, även om klagomål är medräknat i estimatet ovan.

När detaljplanen vunnit laga kraft får man räkna med att det tar ca 2 år innan VA är framdraget i området.

Detta skulle innebära att om kommunens tidplan håller så skulle VA kunna vara framdraget i området ca år 2022 tidigast.

Faktum är alltså att utbyggnad av VA i området kommer att dröja in på 2020-talet. Mer specifika starter och färdigställanden är omöjliga att säga då förändringar i tidplanen kan vara att vänta.

Byggrätter och styckning

I om med att kommunen påbörjas arbetet med detaljplanen fryses alla byggrätter i området fram till att framdragningen av VA är klart i området. Detta är för att inget ska störa kommunen arbete både på planerings- och framdragningsstadiet.

Styckning av eventuella tomter görs först när detaljplan och framdragning är klar (inte inkoppling till fastighet). Väljer man att stycka sin tomt i två eller flera delar så betalas anslutningsavgift för respektive styckning.

Anslutningsavgift och betalning

Anslutningsavgiften för VA till fastigheten har under 2016 (för de områden som fått framdragning) legat på ca 246 000 kr och legat still de senaste två åren. Det är dock nog att räkna med att då bl.a. ränteläget är annorlunda idag 2016 än framåt 2020-talet så kommer avgifterna att påverkas av flera skäl.

Att ansluta sig till kommunens VA är obligatoriskt för alla fastigheter i området och inget fritt val. Det innebär också att flera olika betalningsmöjligheter kan komma att erbjudas för anslutningsavgiften.

Mer information

Mer information rapporterar styrelsen löpande då vi får ta del av kommunens planer och tidplaner. För kommunens webbplats gällande PFO19, läs mer här >> 

 

/ David Nachmann, Reidar Pettersson och Pelle Pahlén

Detaljplanering och VA-anslutning i Fagerdala–Älvsala–Bullandö

Rapport från möte med Värmdö kommun 21 april 2016

Kvällen den 21 april samlades ett sjuttiotal personer i Hemmesta skola för att höra Värmdö kommun informera om den avloppsledning som ska dras i Breviken mellan Östra Älvsala och Strömma. Men kommunen bjöd på mer information än vad som utannonserats: Vi som var där fick också höra om detaljplaneringen och de kommande VA-arbetena i våra områden.

Planchefen Fredrik Cavallin och Sten Hammar, ansvarig för planeringen av våra områden, beklagade att planarbetet är kraftigt försenat – man ligger ett till två år efter den ursprungliga tidplanen. Orsaken är brist på folk, konkurrensen om planerare är stor i Stockholmsområdet och kommunen har inte heller anslagit tillräckligt med pengar för detta arbete.

Detaljplaneringen kraftigt försenad

Men i år startar i alla fall arbetet i delar av Östra Älvsala, Bullandö, Bullandövägen och Fagerdala. Och de närmaste åren startar planeringen av återstående områdena enligt den ursprungliga prioriteringen. För Västra Älvsala och Nya Älvsala innebär det i så fall start 2017/18. I och med nya/ändrade detaljplaner kommer byggrätterna att ökas rejält, normalt till 150 kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och 40 för komplementbyggnad (Läs mer i Start-PM för Prioriterat Förändringsområde 19).

Kommunen är mån om nära samråd med de berörda föreningarna. Planarbetet beräknas ta två år, VA-arbetet ska i stort sett starta parallellt, men vi får ändå räkna med ytterligare ett par år innan allt blir klart.

Angeläget med kommunalt VA

Våra områden tillhör de värst utsatta vad gäller risk för vattenbrist och saltvatteninträngning – tre av tio fastigheter har brist på eller dåligt vatten. Dessutom har två av tre fastigheter dåliga avloppsanläggningar. Så VA-utbyggnaden är mycket angelägen.

Planen är att vi så småningom får vårt färskvatten huvudsakligen från Norsborgs vattenverk, dvs från Mälaren. Och att avloppsvattnet ska ledas till Käppala-systemet via en ny sjöledning som börjar vid Klubben i Östra Älvsala och kommer upp vid Strömma. För denna sjöledning söker nu kommunen tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, varför man höll kvällens informationsmöte och dessutom kallar berörda fastighetsägare till samråd den 12 maj.

Mikael Carlsson och Therese Antin från VA-och Renhållningsenheten visade hur ledningen ska dras. Det blir en 160 mm PE-ledning, som ska sänkas i djupfåran med betongtyngder, särskilt utformade så att inte fiskeredskap ska kunna fastna. Ja, egentligen blir det två parallella ledningar, så det finns en i reserv om den första skulle haverera. På samma sätt dubbleras alla reglage, pumpar etc för största möjliga säkerhet. Men om allt ändå skulle gå på tok så måste avloppet kunna ”nödbräddas”, dvs släppas ut i sjön. Det ska då ske i vikens djupaste del några hundra meter söder om Klubben.

När det så småningom blir dags för att gräva ner avloppsledningar i våra områden, så får vi räkna med svårigheter att komma fram. I de fall vi inte kan köra bil till våra fastigheter gör kommunen i ordning provisoriska parkeringsplatser. I dag kostar VA-anslutning till fastighetsgränsen 246.000 kronor i Värmdö Kommun. Därtill kommer kostnader för att ansluta från gatan in till huset och för vattenmätarkonsoll. Information om avloppsanslutning finns på kommunens hemsida. Alla fastigheter blir skyldiga att ansluta sig.

Vid pennorna:

Olle Ljungdahl, Älvsala Nya Tomtägareförening
Johan Åkerblom, Västra Älvsala Tomtägarförening

Vatten till pool och badtunnor

Nedan från Vörmdö kommuns hemsida. Finns även att finna i denna länk.

”Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

 • Kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil). Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten även i de kommunala vattenverken. Bor du i Stavsnäs, Djurö eller Sandhamn ska du inte fylla poolen med kommunalt vatten från dessa vattenverk.
 • Avsaltat havsvatten. Detta är dock inte rekommenderat då det kan bli mikrobiologiska problem med kvaliteten på vattnet.

Det är alltså inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten som behövs tas ut ur de hårt belastade grundvattenmagasinen. På så sätt minskas risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd.

Om du ändå vill ta ut grundvatten ur egen brunn för att fylla en pool eller badtunna finns möjlighet att söka tillstånd hos Miljödomstolen. Observera att detta även gäller en- och tvåfamiljsfastigheter.”

/Christer
(för styrelsen)

Kommunalt vatten och avlopp

Information angående vatten och avlopp på Björkviks tomtägareförenings årsmöte 2015.

För att informera angående vatten och avlopp var VA-ingenjör Mikael Carlsson från samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun med på Björkviks tomtägareförenings årsmöte. Mikael visade en powerpoint och en pdf-fil (klicka på länkarna) samt pratade om desamma.

Skälen till att kommunen bygger ut vatten och avlopp på Värmdö är dels den ökande inflyttningen till Värmdö samt att flera av de befintliga avloppsanläggningarna är bristfälliga och släpper ut mer än de borde. Den ökande inflyttningen innebär också ökad risk för saltvatteninträngning i de befintliga brunnarna. Styrelsen veterligen har ingen brunn på området drabbats av saltvatteninträngning.

I nuläget har Strömma fått vatten och avlopp utbyggt. Det går sedan en vattenledning från Strömma ut mot Stavsnäs. Den är lagd på sjöbotten och är bara för vatten och inte avlopp, ännu. Den vattenledningen gör också ett strandhugg i Östra Älvsala för framtida inkoppling mot Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö.

Det har skrivits ett start-PM efter beslut i kommunstyrelsen. Ett genomförande av en detaljplan tar ca 2 år och starttid för detaljplan Björkvik är våren 2016. Ett politiskt beslut är att man vill behålla områdenas karaktär så kommunen kommer inte ställa något krav på styckning eller liknande. Först när detaljplanen är klar (troligtvis i slutet på 2018) går det att se exakt hur det kommer se ut i Björkvik. Om allt flyter på kan vatten och avlopp vara utbyggt och klart i Björkvik år 2020. Vatten och avlopp dras in i viken vid Östra Älvsala. Bullandö har redan ett fungerande VA-nät och troligtvis kommer kommunen att köpa ut det nätet, men det finns även andra lösningar.

I Björkvik dras vatten och avlopp fram till tomtgränsen och anslutningskostnaden är i nuläget 246.000kr/fastighet. Kostnaden ska motsvara den kostnad kommunen har för att göra jobbet och inga skattepengar ska behöva användas. Vissa kommuner tar ut lite högre kostnad än vad de behöver och återbetalar sedan en summa till fastighetsägaren när fastighetsägaren har kopplat till sig och fått sin anläggning godkänd. Värmdö kommun gör inte på detta sätt utan all kostnad ska motsvara den faktiska kostnaden.
När vatten och avlopp är inkopplat tillkommer en kostnad per kubikmeter vatten på 29,21kr (nuvarande taxa). Kostnaden räknas på mängden invatten och inte på avloppet. Om en fastighetsägare inte nyttjar kommunens vatten kommer det tas ut en fast kostnad på avloppet istället. Det finns ingen beslutad tidsspann inom vilken fastighetsägaren måste koppla till sig på det kommunala vatten och avloppet men fortsätter en fastighetsägare använda sin egna avloppsanläggning kan fastighetsägaren bli ålagd, om anläggningen inte uppfyller utsläppskraven, av Bygg- och Miljöavdelningen att koppla till det kommunala avloppet.

VA-nätets dimensionering är efter nuvarande antal fastigheter och varken mer eller mindre.
Det finns möjlighet att det grävs ner fiber och el i samma veva som det grävs men det är upp till Vattenfall och fiberaktör (ev StokAB) om de vill vara med i detta. Det går också för föreningen att själva upphandla fiber och samordna med kommunen inför grävningen.

När vatten och avlopp läggs ner kommer det i första hand grävas ner i vägen. Vägen kommer, av kommunen, återställas till befintligt skick och det bedöms i samråd med tomtägareföreningen.

Om en fastighetsägare vill behålla sitt eget vatten får det egna vattnet och det kommunala vattnet aldrig blandas i samma system. De befintliga avloppsanläggningar fastighetsägarna har kan få användas men de kommer ses över och är de inte extremt bra kommer de troligtvis dömas ut. Vissa av föreningsmedlemmarna har hört att man måste fylla utdömda tankar med sand eller gräva upp dem, men det räcker med att tanken är tömd och bortkopplad från det egna avloppet. Vad fastighetsägaren sedan gör med den tomma tanken är upp till fastighetsägaren.

Det finns två varianter av avlopp, självfall och pump. Pump innebär att det grävs ner en tank på tomten, till vilken det är självfall från berört hus, och sedan pumpas avloppet från tanken till anslutningen till vägen. Pumpen kommer vara kopplad så det går ett larm inne i aktuell fastighet om driftstopp och fastighetsägaren får själv kontakta kommunen. Samma sak om det blir strömavbrott. Tanken är dock så stor att trots driftstopp kommer den inte kunna bli full innan stoppet hunnit bli avhjälpt.

Vid pennan
Christer

Ovan text i pdf-form

Var försiktig med grundvattnet

Nu är det varmt. Riktigt riktigt varmt. När det är varmt och dåligt med nederbörd ökas också påfrestningarna på grundvattnet. Var därför försiktig och sparsam med grundvattnet. Visst kan det vara som så att just du har egen brunn (eller att ni är få på samma brunn) men grundvattnet rinner genom bergssprickor mm under oss alla och ditt vattenuttag kan påverka en annan brunn och tvärtom. Vattna inte gräsmattor (de tar sig när regnet kommer) eller rabatter, tvätta inte bilen, osv. Vem har mest nytta av vattnet, du eller din gräsmatta?

Belastas brunnarna hårt ökar risken för saltvatteninträngning. Sker det blir den brunnen obrukbar.

Har du drabbats av torrlagd brunn finns det tappställe i Ålstäket.

Läs mer om enskilt vatten, saltvatteninträngning och grundvatten på Värmdö kommuns hemsida och Länsstyrelsens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

« Äldre inlägg