Kategori: Vägar (sida 1 av 2)

Asfaltering Björksalavägen/Dalsalavägen avslutad

Vi vill meddela att asfalteringen av Björksalavägen och Dalsalavägen nu är avklarad. Så vägarna är fria inför helgen.

/ Pelle Pahlén, Anders Hellman och resten av styrelsen

 

Asfaltering Björksalavägen/Dalsalavägen

Med start vecka 45, måndag-tisdag 6-7 november, påbörjas omläggning av asfalten på Björksalavägen, från Bullandövägen fram till brevlådorna vid Björkvik 3, samt Dalsalavägen fram till Ljungsalavägen.

Begränsad framkomlighet

Tidvis kommer det innebär begränsad framkomlighet, framförallt gällande sträckan från Bullandövägen till Solsalavägen. När framkomlighet kommer var begränsad är i dagsläget oklart fortfarande. Vi uppdaterar detta inlägg med information så fort vi vet mer detaljerat.

 

/ Pelle Pahlén, Anders Hellman och resten av styrelsen

 

Status för ombyggnaden av elnätet

Ombyggnaden av vårt elnät är nu inne i sitt slutskede. Det har av olika skäl varit stora förseningar under det omfattande arbetet som nu äntligen blir avslutat.

  • Det innebär att alla inkopplingar i det nya marknätet kommer att vara helt klart i vecka 48.
  • De gamla stolpar som inte har teleledningar kvar kommer också att tas bort.
  • De gropar som legat öppna kommer att fyllas igen och skyddsgrindarna fraktas bort.
  • Slutbesiktning av själva elarbetet kommer att genomföras i mitten av dec. 2016.
  • Fiber-dragningarna till de tomtägare som anmält intresse skall vara slutfört innan årets slut.

När det gäller de vägskador som blivit under elarbetet kommer att ”grundlagas” snarast. Slutgiltig asfaltering kommer dock inte att utföras förrän till våren.

/ Pelle Pahlén och Reidar Pettersson

Ändrad tidplan för färdigställande från Vattenfall och deras underentreprenör

Styrelsen har haft möte med Vattenfall och deras underentreprenör och fått följande information. Tidplanen som först utlovade en färdigställandetid till vecka 22 är nu kraftigt förskjuten och är i dagsläget satt till V. 43 d.v.s. slutet av oktober. Det är dock Vattenfalls intention att kunna bli klara tidigare.  Den resterande schaktning på norra delen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän V.31 och detta innebär att de avstängslade gropar som finns kommer att förbli så under sommaren.

Under sommarperioden kommer arbeten med att byta ut delar av befintliga trästolpar mot de grå ”plaststolparna” att ske. All gammal oisolerad blankledning inom området  kommer att bytas ut mot isolerade ledningar.  Där det finns teleledningar kvar i de gamla trästolparna kommer Vattenfall att överlåta dessa till Skanova, som hanterar telefoni, och stolparna kommer då att stå kvar.

Då standarden på våra grusvägar har försämrats av trafiken med Vattenfalls entreprenadmaskiner kommer vi att grusa på de avsnitt behövs. De avgrävda avsnitt där det ligger asfalt kommer att åtgärdas först under hösten med ny asfalt.

Bommen vid Norrviksbadet kommer att bytas ut mot en ny. Den nya bommen kommer att placeras något närmare badet.

Mvh
Styrelsen + Anders Hellman

Status på elarbeten, entreprenader och återställning av Björkviks vägar och områden

Det har angetts vilka vägar som provisoriskt måste återställas i ett första skede

På några ställen kan vi konstatera att diken har fyllts igen, och en del justeringar kommer att ske nu, men slutliga justeringar av vägar och diken kommer att göras efter slutbesiktning.

Återställande av vägar

Klart i dagsläget (mitten på maj) är att Kenta  förbättrar delar av Dalsalavägen, Ljungsalavägen, Björksalavägen ner vid badet och Norrviksslingan. Start för detta är preliminärt mitten på maj. Många andra delar av vägnätet kommer att behövas åtgärdas men det har i dagsläget bedömts att återställning av dessa delar får anstå tills entreprenaden närmar sig sitt slut.

Bergsalavägen

Sprängning på Bergsalavägen pågår för fullt och utschaktning av berg kommer att fortgå. Massorna på den del av Bergsalavägen som är närmast Björksalavägen kommer att borttransporteras via Björksalavägen, men massorna vid den nya transformatorstationen kommer att tas bort via Bergsalavägen och Solsalavägen.

Schaktgropar

Återfyllnaderna av de schaktgropar som det finns en mängd av på norra delen av området kommer dessvärre bli kvar och vi kan inte få återställande tiden fastställd då en mängd tilläggsarbeten har tillkommit i slutet av april början av maj.

Stolpbyten och nya ledningar

På den södra delen av området sker nu stolpbyten och nya ledningar kommer att hängas upp i de nya stolparna och när detta är klart kommer de gamla stolparna att rivas.

Tidplan

Den mycket preliminära tidplan som vi har erhållit är att samtliga arbeten kan komma att slutföras i september men det är svårt att få en detaljerad tidplan.

Gränsen mellan södra området/norra området går vid fyrvägskorset Bergsalavägen/Dalsalavägen och Björksalavägen och korset kallas numera ”Piccadilly Circus” p.g.a. den intensiva trafik och arbete som pågår där.

/ Anders Hellman och Pelle Pahlén

Uppdatering gällande grävningarna i vårt område

Schaktningsarbetet för nedläggning av elkabel och fiber fortsätter i vårt område.

Det arbete som nu pågår är nedläggning av lågspänningskabel. På de ställen där man måste komma över på andra sidan av vägen har entreprenören efter samråd med styrelsen (för att inte gräva i vägarna mer än absolut nödvändigt) istället borrat under vägen på några ställen och dragit rör för kabel. Fördelen med detta är att vägarna inte får sjunkande vägreparationer som måste underhållas under tid.

Borrningarna har gått bra förutom vid en fastighet där en elkabel skadades och en akut reparation fick utföras. Det planeras att borra på fler ställen där detta är lämpligt.

När det gäller nedläggning av högspänningskabel så kommer det att påbörjas inom kort om tjälen inte sätter stopp. Högspänningskabeln kommer att dras mellan transformatorstationen vid Dalsalavägen/Ljungsalavägv till en ny nätstation Bergsalavägen/Bergsalavägen (gomvägen).

Målsättningen är att mark och vägar som berörs av schaktningarna skall återställas i ursprungligt skick och att det ska vara helt klart vecka 22, 2016.

Vattenfalls grävningsarbeten

Vattenfall kommer att montera ned all blanktråd i området och samtidigt ta bort/byta ut en mängd elstolpar. Mycket av de luftburna elledningarna kommer att grävas ned och det kommer att bli ett omfattande grävarbete i delar av området. I samband med detta kommer Telia, via sitt bolag Skanova, samordna dragning av fiberkabel. Arbetena har redan startat och kan pågå fram till vecka 22. 2016. Grävning kommer i möjligaste mån att ske vid sidan av vägen och i samband med dessa arbeten kommer ett antal tomtinfarter tillfälligt behövas grävas av.

Vattenfall har nu startat med schaktningen för nedläggning i första hand elkablar men lägger samtidigt ned rör för fiberdragning. Schaktarbetena har startat vid transformatorstationen vid korsningen Dalsalavägen/Ljungsalavägen och det har grävts ca 100 m. Entreprenören har dock inte följt de riktlinjer som Styrelsen satt upp och p.g.a. detta så har vägbanan belagts med ett skikt av lera på denna sträcka. Grävmaskinen har även kört ned till ett anvisat upplag vid Björkviksbadet och längs denna vägsträcka har grävmaskinens hjul lämnat efter sig klumpar av lera.
Styrelsen har haft ett flertal kontakter med entreprenören och haft flera genomgångar på plats och försöker att få entreprenörerna att minimera skador och besvär som kan uppstå vid schaktarbetena. Vägarna skall återställas i ursprungligt skick efter avslutat arbete. Återställningen kan även ske tidigare etappvis på olika delsträckor.
Under dagen idag torsdag (10/12) passerade Anders Hellman grävningarna och entreprenören verkar tagit till sig av vad Styrelsen påtalat och snyggat till vägen. Istället för att gräva av vägen på de ställen där ledningarna kommer korsa vägen överväger entreprenören att, på vissa ställen, borra sig under vägen istället.

Styrelsen har efterfrågat en generell karta över arbetena för att kunna informera om arbetenas omfattning men inte ännu erhållit denna.

Fortlöpande information följer.

Vid frågor ta kontakt med vår vägansvarige Pelle Pahlén, grönområdesansvarige Robert Helin eller ordförande Reidar Pettersson. Kontaktuppgifter för Styrelsen finns här.

Vi har också möjlighet att nyttja Anders Hellman (070-9938248) som kontaktperson vid frågor ang. det fortsatta grävarbetet.

Text av Anders Hellman
Publicerat av Christer
(för Styrelsen)

Vattenfall byter ledningar

Vattenfall planerar lägga ner jordkabel på del av området att delvis ersätta där det idag går luftkabel. Detta bla för att få driftsäkrare nät. De planerar även byta ut den elstation som står på Dalasalavägen. När så sker kommer de behöva genomföra vissa grävarbeten, som kan tillfälligt påverka vår framkomlighet, i området.

Styrelsen kommer, under kommande vecka, ha ett möte med Vattenfall kring formerna på grävarbetena, påverkan för oss medlemmar, osv. Styrelsen kommer informera allteftersom.
Om du har frågor till Styrelsen så skicka ett mail till Styrelsen.

Mvh Christer
(för styrelsen)

Hastighetsgränser

Efter mottagit mail gällande att bilar, motorcyklar och 4-hjulingar kör väldigt för fort på området vill jag påminna om att hastighetsreglerna (och övriga trafikregler) gäller på vårt område också. Det är inte laglöst land.

/Christer
(för styrelsen)

VA-presentation på årsmötet

På årsmötet var representanter från Värmdö kommun och informerade om utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö och i vårt område. Jag ska försöka sammanfatta lite vad jag uppfattade och hur jag tolkade det.

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Värmdö kommun kommer att ske vare sig vissa invånare vill det eller inte. Detta för att kommunen har ansvar för miljön, infrastrukturen och invånarna inom kommunens gränser och den ökade befolkningsökningen i kommunen skapar ökade risker för saltvatteninträngning i brunnar, vattenbrist, brist på säkert avlopp mm.
Kommunen tittar på de olika områdena som idag har enskilda VA-lösningar och bedömer utbyggnaden baserat på behov. Varje område ska sedan gå igenom en process på ca 6-18mån beroende på förfarande och överklaganden. Osäkerheten i vägt behov och process ger ett tidsspann för att vi ska få kommunalt VA i vårt område på ca 2016-2025.

Kommunen drar inte in detta gratis på vårt område utan varje tomtägare får betala en obligatorisk engångsavgift för att få VA framdraget till tomtgränsen. Denna avgift är för tillfället ca 250.000kr. Till detta tillkommer varje fastighetsägares kostnad för att dra fram en godkänd tillkoppling från sina egna hus till tomtgränsen.

När kommunen drar in VA i ett område lägger de ledningen mitt i vägen med anslutningar på vardera sida för fastighetsägarna att ansluta sig till. Fastighetsägaren kan själv påverka var anslutningen kommer att hamna. Kommunen ansvarar för att återställa vägen till dess tidigare skick.

Under 2013 kommer kommunen dra en vattenledning från Strömma till Stavsnäs (Stavsnäs har stort behov just nu) och den vattenledningen kommer lägga ett strandhugg i Östra Älvsala. Det är den vattenledningen vi sedan kommer kopplas in på.

Den powerpoint vi fick se på årsmötet finns här.

Mer information finns på kommunens hemsida www.varmdo.se.
Direktlänk till ”Vatten, avlopp och slam” på kommunens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

Äldre inlägg