Författare: Bjorkvik.nu (Sida 1 av 17)

Varning för falsk e-post med avsändare Lantmäteriet

En av våra medlemmar uppmärksammade oss på att falsk e-post, som ser ut att komma från Lantmäteriet, kan skickas ut – så kallat phising. Det kan vara rent slumpmässigt, men skulle också kunna vara riktat i och med kommande lantmäteriförrättning.

Var försiktig och klicka inte klicka på länkar i mejl som ser ut att komma från Lantmäteriet. Myndigheten kommunicerar alltid via vanlig post och har inte tillgång till samtliga fastighetsägares e-postadresser.

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan.

Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas bort med start nu måndag 8/11 och fortsätta under november månad.

/ Styrelsen

Hastigheter in och ut från Björkvik

Vår hastighetsmätare på Björksalavägen samlar in alla hastigheter då vi kör in och ut ur området. Vi har sammanställt data från en period på 12-25 mars samt 18 maj – 12 juni. Här kommer några slutsatser.

Den uppmätta perioden i maj-juni är avsevärt längre än perioden i mars, men vi ser också att det självklart är mycket mer trafik in och ut ur området maj-juni än i mars.

Hastigheter mars

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-33 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 28-38 km/h. Med andra ord håller man i snitt mellan 5-10 km/h högre hastighet när inte tavlan påminner en. Bra för oss alla medlemmar att tänka på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-67 km/h.

Hastigheter maj-juni

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-31 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 25-38 km/h. Vi ser alltså att majoriteten håller något lägre hastigheter ju längre mot sommaren man kommer, men det är ju också som ovan nämnt mycket mer trafik. Vi håller dock fortfarande högre hastighet när inte tavlan påminner oss. Så tänk på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-93 km/h. Det är tyvärr tråkigt, men även oacceptabelt att vi tyvärr ser registreringar mellan 80-93 km/h även om det är enstaka gånger.

Jämförelser

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna in i området de två perioderna i mars respektive maj-juni.

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna ut ur området de två perioderna i mars respektive maj-juni.

Inget gemensamt midsommarfirande i år heller, men kanske en midsommarstång igen

Styrelsen meddelar tyvärr att det gemensamma midsommarfirandet vid björkviksbadet i år är inställt. Styrelsen ser inga möjligheter att genomföra evenemanget pga covid-19 och gällande reglering.

Det har dock höjts röster och önskemål att ändå få till en midsommarstång som står under både midsommar och sommaren, som traditionen varit. Om frivilliga krafter finns att löva, binda och resa en midsommarstång så samlas dessa fredag 25 juni kl. 10 vid björkviksbadet och både klär och reser midsommarstången i så fall.

Med detta vill styrelsen önska alla medlemmar en fin och trevlig sommar.

24 april – Frivillig städdag

Vi kommer att genomföra en frivillig städdag 24 april. 

På grund av covid genomför vi en frivillig städdag 24 april, mellan kl. 10-12.  Då det är en kort städdag så erbjuds ingen förtäring. Samling vid Björkviksbadet  respektive Norrviksbadet.

Vi kommer att städa huvudsakligen på och runt våra badstränder. Slyröjning i diket borta vid bommen ner mot Norrviken för dom som bor närmast. Tag med lämpliga redskap för städning och slyröjning.

Avtackning av klubbmästare Mia

I och med årsmötet 2021 avgår Klubbmästare Mia från styrelsen. Styrelsen vill därmed tacka för Mia engagemang i styrelsearbetet och fantastiska midsommararrangemang under alla år. Stort tack, som lämnades över i förhand då årsmötet skedde digitalt.

Frågor och svar gällande information om förslag till ändrad föreningsform

Här publicerar vi de frågeställningar som inkommit samt styrelsens svar angående Information om förslag till ändrad föreningsform – från ideell förening till Samfällighetsförening.

FRÅGA

Parallellt med att bilda en samfällighetsförening, bör vi behålla den nuvarande ideella föreningen? Detta för att hantera ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer? Tacksam att få veta hur styrelsen resonerar kring det här?

STYRELSENS SVAR

Styrelsens tanke och avsikt är att den ideella föreningen kommer att inledningsvis behöva finnas kvar ända till samfällighetsföreningen är bildad och har övertagit allt kapital och ansvar från den ideella föreningen. Samfällighetsföreningen kommer att få ett nytt organisationsnummer så det blir en helt ny förening.

Styrelsen har dock som avsikt att samtliga delar som idag existerar inom den ideella föreningen lyfts över/tas över av den nya föreningen och styrelsen. Med andra ord även hantering av ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer. Med andra ord så bör det i stadgarna för samfällighetsföreningen föras in att detta är en del av samfällighetsföreningen ”uppdrag” och syfte.

Att dock behålla den ideella föreningen längre än nödvändigt ställer till annan problematik, i och med att den ideella föreningens kapital är planerad att lyftas över till samfällighetsföreningen. Därav krävs att den ideella föreningen upplöses och samfällighetsförening övertar kapitalet, annars står ju samfällighetsföreningen helt och hållet utan kapital att sköta gemensamhetsanläggningen.
Dock så behövs det en viss period då föreningarna i praktiken samexisterar innan detta blir möjligt. I och med att den ideella föreningens stadgar angående upplösning av förening, så kan det komma att behövas både ett och två årsmöten för att hantera detta.

FRÅGA

Dessa frågeställningar måste ju tas upp vid ett fysiskt årsmöte. Om det av coronaskäl inte kan tas upp nu i vår, får det anstå till årsmötet 2022?

STYRELSENS SVAR

Om årsmötet överhuvudtaget inte kan genomföras i mars så blir det ju uppskjutet tills det är möjligt att göra. Om ett vanligt årsmöte inte kan genomföras i mars, så bordläggs denna fråga till ett extra möte går att genomföras säkert.

FRÅGA

Den totala kostnaden för ombildningen kan dra iväg en del och blir mer omfattande än beräknat. I ett fall skall det ha gått på ca 150.000 kronor mot 80.000 som man hoppats på. Jag berättade för en med en lantmätare som jag känner om den planerade ombildningen och antalet fastigheter och han trodde att det skulle kosta uppemot 200.000 kr?

STYRELSENS SVAR

Styrelsen har tagit tills sig av olika kostnadsbilder från föreningar som genomfört dessa typer av ändring tidigare. Styrelsen kan konstatera att vår ekonomi idag är solid och har beräknat att vi klarar av kostnader på minst 200 000 kr om så blir fallet. 
Styrelsens förberedelser av detta sker dock utifrån att försöka undvika att kostnaderna drar iväg. Det sker till stor del att vara väl förberedda med samtliga handlingar, dokumentation och att medlemmarna är väl informerade i frågeställningarna.

Status och information om VA-utbyggnad PFO19

Bullandövägens samfällighetsförening har skickat ut info till föreningarna längs Bullandövägen och informerar om pågående arbeten med utbyggnaden av kommunalt VA i områdena kring Bullandövägen. 

Vid ett möte med Värmdö kommun, Frentab och Bullandövägens samfällighet fick de frågan om att lägga ut lokal information om pågående arbeten på sin webbplats. För kommunen och entreprenören är det intressant att nå ut med information till så många som möjligt av de 700 medlemmar som trafikerar Bullandövägen. 

Bullandövägen kommer att påverkas i ca 10 år framöver både genom direkta ingrepp i vägen och omfattande tung trafik då mängder av material kommer att transporteras till och från våra områden.

Sedan november i år pågår arbetet med att ansluta Bullandöområdet som skall vara klart 2022-06 då reningsverket på Bullandö marina skall vara ersatt. Detta innebär att VA-ledningar kommer att ledas genom Östra Älvsala och anslutas vid anslutningspunkt på Östra Älvsala till sjölagda ledningar mot Strömma och vidare till Käppala reningsverk på Lidingö.
Läs mer om denna projektering och utförande i form av dokument med lägesbeskrivning från utförande entreprenör (Frentab) här >>

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Älvsala – PFO B3 Norra Älvsala 1

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Björkvik – PFO B6 Björkvik

Information om förslag till ändrad föreningsform – från ideell förening till Samfällighetsförening

Styrelsen har utrett förutsättningarna att ändra vår nuvarande förvaltningsform som ideell tomtägareförening till att istället bilda en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening och ser stora fördelar med detta.

Förändringen skulle bl.a. innebära en ökad tydlighet, att förvaltningen regleras enligt lag och att föreningen blir en juridisk person.

Ombildningen innebär ingen ökad kostnad för de enskilda fastighetsägarna.

Styrelsen föreslår därför att föreningen vid årsmötet i mars 2021 beslutar att ansöka om detta hos Lantmäteriet, detta dock förutsatt att ett fysiskt årsmöte kan/får hållas.

Detta dokument ger en inblick i vad förändringen innebär. Styrelsen önskar att samtliga fastighetsägare läser igenom denna information noggrant.

Läs/ladda ner dokumentet här

Vid eventuella frågor och synpunkter är ni välkomna att kontakta styrelsen på info@bjorkvik.nu, senast den 25 januari 2021. Förhoppningsvis kan vi reda ut alla frågor själva utan att personal från Lantmäteriet närvarar, och på så sätt minimera kostnaden för en eventuell förrättning.

Eventuellt lodjur i området

Styrelsen fick i veckan information att det eventuellt finns Lo i området. En medlem fann ett fällt rådjurskid med tydliga tecken på att det blivit rivet av ett lodjur.

Vi har ingen indikation på att lon fortfarande finns i området men vill göra våra medlemmar informerade om detta och då i synnerhet om det finns tamdjur som är ute på nätterna.

« Äldre inlägg