Kategori: Båtar (Sida 1 av 3)

Kvittera ut nycklar till hänglåsen för bommarna vid föreningens bad och bryggor

Föreningen har införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen. Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen.

Kvittera ut nycklar

Ni kan kvittera ut nycklar hos Bjarne Egeland, båtfogde Björkvik på Björksalavägen 55. Ni måste signera uthämtningen, så ta med egen penna. Ni kan hämta nycklar:

 • Lördag 25 april mellan kl. 9-17
 • Innan eller efter detta datum genom överenskommelse med Bjarne. Mejla batfogde.bjorkvik@bjorkvik.nu eller ring 070-6091213.

Byte av låsen kommer att ske ca 1 maj. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.

Information till fastighetsägare med båtar äldre än 1993

Bottenfärger, tvätt av båtbottnar

1989 förbjöds försäljning av så kallade TBT färger (se nedan) och användning av sådana färger i Östersjön. Värmdö kommun har ställt krav på föreningen att inte tillhandahålla båtplatser för båtar äldre än 1993 om inte ägaren kan uppvisa godkänd mätning eller trovärdigt intyg på att sanering av båtbotten gjorts för att avlägsna TBT-färg. Detta gäller samtliga båtar och är inte kopplat till båtens storlek.

Efter kontakter med miljökontoret på Värmdö kommun har föreningen kommit överens med kommunen om en handlingsplan

 1. Information till samtliga båtplatsinnehavare
 2. Information angående detta i kommande båtplatsavtal (införande av båtplatsavtal)
 3. Uppmana båtägare med båtar tillverkade före 1993 att låta sanera sina båtar på behörigt sätt. Att själv slipa bort färgen på egen tomt måste då göras på ett sådant sätt att färgrester tas om hand och lämnas för destruktion. Färgrester på marken medför att TBT och andra tungmetaller hamnar i grundvattnet. Det är inte heller tillåtet att tvätta en båt målad med färg som innehåller TBT på mark inom Värmdö kommun. Det gäller även egen tomt.
 4. Efter båtsäsongen 2020 kommer föreningen under hösten att samordna ett tillfälle för mätning av TBT halter på berörda båtar. Mätningen bekostas av båtägarna och kostar enligt dagens prislista omkring 1000 kr per båt.
 5. För båtsäsongen 2021 kommer föreningen inte kunna erbjuda båtplats för båtar äldre än 1993 utan saneringsintyg eller godkänt mätprotokoll

Mer information finns på kommunens hemsida, där hänvisas även till Havs och Vattenmyndigheten

Värmdö kommun

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/kemikalierivardagen/renbatbotten.4.e6cd67914102d10130219b.html

Havs och Vattenmyndigheten

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/fritidsbatar.html

Information från mätföretaget (mätning av TBT halter på berörda båtar)

Webbplats
http://www.happyboat.se/

Tenn och tennorganiska föreningar

Av störst intresse är mätning av tenn som indikerar förekomst av gammal färg som innehåller tennorganiska föreningar som t.ex TBT (tributyltenn). Dessa föreningar är något av det giftigaste som människan har framställt och förbjöds därför i slutet av 1980-talet för användning i bottenfärger för fritidsbåtar mindre än 25 m. Sedan 2008 finns det ett globalt förbud genom IMO (FN-konvention) att inga båtar/fartyg får vara bemålade med tennorganiska föreningar. Dessa ämnen är prioriterade inom vattendirektivet inom EU och ska därmed fasas ut så snabbt som möjligt.

Anledningen till de tennorganiska föreningarnas farlighet är deras hormonstörande effekter. Det mest välkända är att honsnäckor blir maskuliniserade och utvecklar en penis. I mycket små mängder har dessa ämnen visat sig påverka många olika organismer och även människa. Det har påvisats effekter på fertiliteten, hormonsystemet, nervsystemet, huden, kärl/hjärta och immunsystemet.

Koppar och zink

Happy Boats XRF-metod mäter även mängden koppar och zink som är de vanligaste metallerna i dagens båtbottenfärger och ofta förekommer tillsammans. Förhöjda halter av dessa ämnen kan ge skadliga effekter på mark- och vattenlevande organismer och höga halter av koppar kan ge toxiska effekter på människa.

I Sverige är det kemikalieinspektionen som godkänner vilka bottenfärger som får lov att användas. Reglerna är olika för västkusten, ostkusten och sötvatten inklusive bottenhavet. Högre kopparläckage är tillåtet på västkusten än på ostkusten medan kopparinnehållande färger inte är godkända för användning i sötvatten eller i bottenhavet.

Bly

I våra undersökningar av båtskrov har vi ibland sett mycket höga halter av bly. Vi var först förbryllade eftersom man aldrig har använt t.ex blymönja på plastbåtar. Vi kom sedan fram till att blyvitt har i några plaster tillsatts för att ge plasten den vita färgen. Bly i olika varor har begränsats i omgångar på grund av sina egenskaper att bl.a. negativt påverka utvecklingen av hjärnan hos särskilt barn.

Idag är bly ett prioriterat ämne som ska fasas ut ur samhället.

Skäl för den enskilde båtägaren

 • Få vetskap om giftinnehållet på din båt så att man kan skydda sig själv och omgivningen.
 • Få besked om det är risk att bli exponerad för farliga tennföreningar som TBT i samband med båtbottenunderhåll
 • Få besked om ditt skrov kan klassas som giftfritt i samband med bottentvätt
 • Få besked om du måste använda spolplatta eller inte vid höstupptagning av båten
 • Få besked om att det är OK att skrapa och slipa båten utan särskild uppsamling
 • Argument vid försäljning av en begagnad båt

Båtplatsavtal för båtägare med båt vid föreningens bryggor

Från och med 2020 kommer ett skriftligt avtal tecknas mellan Björkvik tomtägareförening och de tomtägare med båtplats vid föreningens bryggor. Det skriftliga avtalet har till syfte att klargöra ansvar och regler som både båt respektive båtägare måste uppfylla för att få inneha båtplats vid föreningens bryggor.

Båtplatsavtalet innehåller följande punkter:

 • Avtal om att båtägaren har rätt till båtplats vid föreningens bryggor tills någon av parterna säger upp båtplatsen.
 • Båtplatsavgift betalas årligen.
 • Båtplats som inte är uppsagd till någon av båtfogdarna innan 1 april debiteras.
 • Att båtplatsen inte får vidareuthyras, överlåtas eller lånas ut.
 • Att båtägaren ska följa gällande stadgar och ordningsregler, bjorkvik.nu/batar-och-bryggor/batstadgar-for-bjorkvik-tomtagareforening/
 • Förtöjningsutrustning, med mera.
 • Fritidsbåtsförsäkring inkluderande ansvars- resp. bärgningsförsäkring är ett krav
 • Miljökrav gällande avfall, tanktömning, etc.
 • Miljökrav för båtar äldre än 1993 (mer info kommer separat angående detta)
 • Ansvar och egen risk mellan föreningen och båtägaren

Båtfogdarna kommer under våren-försommaren 2020 att höra av sig till samtliga båtplatsägare för tecknande av båtplatsavtal.

Hjälp sökes – montering av bommar på nya bryggan i Norrviken

Söndag 10/3 kl. 10:00 monterar vi båtbommarna på nya bryggan i Norrviken. Flottörerna kommer på onsdag eller torsdag denna vecka.

Ta med bra skruvdragare med 7mm borr samt 17mm och 18mm hylsnycklar för att kunna montera ihop och sen fästa bommarna på bryggan. Alla frivilliga kan hjälpa till på något sätt. Hjälp behövs även av såna som inte kommer att ha båtplats på bryggan.

Lennart Wigh leder arbetet, meddela gärna om du kan komma så Lennart vet. Hör av dig på batfogde.norrviken@bjorkvik.nu eller på 070-5714331.

/ Lennart Wigh, båtfogde Norrviken

Skydda er mot inbrott och stölder – SSF-DNA/Grannsamverkan/Båtsamverkan

Styrelsen vill uppmana och påminna om flera åtgärder du kan göra för att förhindra inbrott och stölder i vårt område. Tre viktiga punkter för att förebygga. Hjälps vi alla åt så blir området säkrare och tryggare för alla.

SSF DNA-märkning + Björkvik Tomtägareförening

DNA-märkning av viktiga och dyra ägodelar år är enligt polisen själv det absolut säkraste sättet att förhindra att stölder och inbrott sker i området. Det är enligt polisen den enda väl fungerade metoden. Det gäller dock att majoriteten av oss införskaffar det. Därför uppmanas alla medlemmar att införskaffa SSF DNA-märkning och märka upp allt från båt, båtmotor, gräsklippare, verktyg och apparater, med mera.

Läs mer om erbjudandet och gå in och beställ idag, glöm inte rabattkoden ”bjorkvik2017”.

Fyll i dina uppgifter om din båt

För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen om din båt eller motor blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt tillhands. Ladda ner pdf-dokumentet nedan och fyll i dina samlade uppgifter och förvara sen dokumentet tillgängligt om olyckan är ett faktum.

Ladda ner båtkortet här >>

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.
På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna.
Läs också mer på Polisen samlingssida med information om grannsamverkan.

SSF DNA-märkning + Björkvik Tomtägareförening

Styrelsen har arbetat fram ett rabatterat erbjudande tillsammans med SSF (Stöldskyddsföreningen) om DNA-märkning och skyltar om att värdesaker i området är DNA-märkta. Därför uppmanas alla medlemmar att införskaffa SSF DNA-märkning och märka upp allt från båt, båtmotor, gräsklippare, verktyg och apparater, med mera.

Erbjudandet är självklart valfritt, men ju fler som införskaffar DNA-märkningen desto säkrare blir vårt område. Så här ser erbjudandet ut:

SSF DNA-märkning

Kostnad 449 kr (inkl. rabatt) per paket
Rabattkod: bjorkvik2017
Du beställer på https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/

I paketet ingår

1 behållare med 3 ml märkningsvätska innehållande en unik DNA-kod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod
20 varningsdekaler för mindre och 5 st stora dekaler för större föremål
4 varningsdekaler för fönster och dörr
I priset av märksatsen ingår också obegränsad registreringstid utan årsavgifter.

Genom att använda SSF DNA-märkning får du ett effektivt stöldskydd med både DNA-kod och mikropunkter. Märkningen är enkel och smidig att använda, och näst intill omöjlig att ta bort. Den är dessutom spårbar för polis världen över.

För att beställa

Du lägger till antalet MärkDNA du vill handla och klickar sedan på ”kassa”, väl därinne har du en ”kampanjkod”, där fyller man i bjorkvik2017 och klickar sedan på Uppdatera pris så får ni avdragen rabatt.

Om SSF märk-DNA

Märkta föremål är mindre åtråvärda att stjäla och betydligt svårare för tjuven att sälja vidare. Dessutom gör märkningen det möjligt för polisen att identifiera och återlämna stöldgods till ägaren.

SSF DNA-märkning innehåller både syntetisk DNA och mikropunkter som kan avläsas på plats. Varje märksats har en unik DNA-kod och ett Datadot-nummer som registreras på dig som ägare i sekretesskyddade databaser som är sökbara både i Sverige och internationellt.

Det gör att dina stulna värdesaker kan spåras tillbaka till dig även om de påträffas utomlands.

Båtstölder och stölder av båtdelar är ett ökande problem. Särskilt utombordare och drev är attraktivt stöldgods. DNA-märkning avskräcker tjuven och ökar dessutom chansen att få tillbaka stulna ägodelar.

Genom att märka båtar och värdefulla båttillbehör med SSF DNA-märkning och sätta upp varningsskyltar signalerar du för tjuven att attraktiva värdeföremål är stöldskyddsmärkta.

Under 2014 pågick ett liknande projekt i tre bostadsområden i Stockholm, där SSF DNA-märkning testades i Sticklinge på Lidingö. Projektet skedde i samarbete med polisen och en preliminära utredning visar på en kraftfull minskning av inbrott.

 

Gå in och beställ idag!

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/

Mvh
Styrelsen

Stulna båtmotorer

Vi har i veckan fått rapport om att båtmotorer blivit stulna både på Bergsalavägen och Norrviksslingan.

Eventuella iakttagelser som gjorts senaste två veckorna tas tacksamt emot. Se också gärna till att ni inte blivit drabbade och glöm inte att hålla utkik efter eventuella obehöriga personer i området.

 

Lyslördag 31 oktober

Lyslördagen 2014 blev en blåsig och regnig historia. Trots det var deltagandet gott. Medtagen varm glögg och kaffe värmde i vädret. Hundratals marschaller och ett stort antal thailyktor lyste upp stränderna.

Lördagen den 31 oktober kl 16:00 hoppas vi kunna lysa upp Björkvik, Bullandö och Älgö med omnejd ännu en gång. Denna kväll blir inte bättre än vad vi gör den till så titta djupt ner i kassakistan och köp ut lite marschaller så träffas vi längst med stränderna. Efter att marschallerna är tända så är det några som brukar träffas vid båtrampen i Björkvik och umgås lite. Välkomna!

/Christer
(för styrelsen)

Båtmotorstöld 2

Bara en dag efter föregående båtmotorstöldinlägg har ännu en medlem blivit drabbad. Denna motor stals från båten medan båten stod på tomten på Björksalavägen och ska blivit stulen under senaste veckan.

Har även sett i ett inläggÄlvsala Hamns Facebook är de också drabbats.

Tillägg: Även Högåsvägen har blivit drabbad (enligt nyligen inkommet mail). Där har någon försökt stjäla drevet men misslyckades.

För att försvåra kan man göra åtgärder som att montera av drev, förvara kåpan separat och stöldskyddsmärka. I övrigt uppmanar styrelsen alla att se till att alla drabbade anmäler stölder (även den minsta stölden) via 11414 och att alla håller ögonen öppna. Ser man pågående brott ring 112.

/Christer
(för styrelsen)

Båtmotorstöld

Styrelsen har blivit informerade att en av de boende på Älgö, vars båt ligger hos oss på Älgöbryggan, har fått sin båtmotor stulen, medan båten låg i vattnet.

Håll ögonen öppna!
Vid pågående brott ring 112
För att lämna tips och/eller göra anmälan ring 11414

/Christer
(för styrelsen)

« Äldre inlägg