Till samtliga tomtägare i Björkvik tomägareförening med tomter från korsningen Björksalavägen/Bergstigen/Dalsalavägen och norrut.

För en vecka sedan så skickade Värmdö kommun ut ett förslag på ett nytt planförslag som medger större byggrätter per tomt som medger ett permanent boende inom området samt att även vatten och avlopp byggs ut.  Samtliga tomtägare som berörs har fått tillsänts sig en kortfattad sammanfattning på förslaget med en hänvisning till ett fullständigt material i kommunens webbplats, se https://www.varmdo.se/pfo-b6 .

En fullskalig karta, blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns på servicecenter i kommunens kontor i Gustavsberg att ta del av också.
Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

Öppet hus 9 januari

Den 9 januari 2020 mellan 16:00 och 18:00 hålls ett öppet hus i servicecenter på kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för besvara eventuella frågor.

Synpunkter

Via e-tjänst på: varmdo.se/pfo-b6
Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Eventuella synpunkter på planförslaget måste vara kommunen tillhanda senast 2020-01-13. De tomtägare som inkommer med skriftliga kommentarer/synpunkter kan i den fortsatta processen få möjlighet att överklaga kommande kommunala beslut och de som avstår från detta har ingen möjlighet att i fortsättningen att yttra sig i ärendet!

Synpunkter kan lämnas på tre sätt

Uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2018KS/0373. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. De sakägare som inte anser att kommunen har tillgodosett deras yttrande måste ha yttrat sig under antingen samråd eller granskning för att sedan ha möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Frågan om detaljplanen besvaras av Helena Gåije, helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Eventuella frågor till styrelsen besvaras av Anders Hellman 0709 938 248 eller via mail info@bjorkvik.nu