Rapport från möte med Värmdö kommun 21 april 2016

Kvällen den 21 april samlades ett sjuttiotal personer i Hemmesta skola för att höra Värmdö kommun informera om den avloppsledning som ska dras i Breviken mellan Östra Älvsala och Strömma. Men kommunen bjöd på mer information än vad som utannonserats: Vi som var där fick också höra om detaljplaneringen och de kommande VA-arbetena i våra områden.

Planchefen Fredrik Cavallin och Sten Hammar, ansvarig för planeringen av våra områden, beklagade att planarbetet är kraftigt försenat – man ligger ett till två år efter den ursprungliga tidplanen. Orsaken är brist på folk, konkurrensen om planerare är stor i Stockholmsområdet och kommunen har inte heller anslagit tillräckligt med pengar för detta arbete.

Detaljplaneringen kraftigt försenad

Men i år startar i alla fall arbetet i delar av Östra Älvsala, Bullandö, Bullandövägen och Fagerdala. Och de närmaste åren startar planeringen av återstående områdena enligt den ursprungliga prioriteringen. För Västra Älvsala och Nya Älvsala innebär det i så fall start 2017/18. I och med nya/ändrade detaljplaner kommer byggrätterna att ökas rejält, normalt till 150 kvm byggnadsyta för huvudbyggnad och 40 för komplementbyggnad (Läs mer i Start-PM för Prioriterat Förändringsområde 19).

Kommunen är mån om nära samråd med de berörda föreningarna. Planarbetet beräknas ta två år, VA-arbetet ska i stort sett starta parallellt, men vi får ändå räkna med ytterligare ett par år innan allt blir klart.

Angeläget med kommunalt VA

Våra områden tillhör de värst utsatta vad gäller risk för vattenbrist och saltvatteninträngning – tre av tio fastigheter har brist på eller dåligt vatten. Dessutom har två av tre fastigheter dåliga avloppsanläggningar. Så VA-utbyggnaden är mycket angelägen.

Planen är att vi så småningom får vårt färskvatten huvudsakligen från Norsborgs vattenverk, dvs från Mälaren. Och att avloppsvattnet ska ledas till Käppala-systemet via en ny sjöledning som börjar vid Klubben i Östra Älvsala och kommer upp vid Strömma. För denna sjöledning söker nu kommunen tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, varför man höll kvällens informationsmöte och dessutom kallar berörda fastighetsägare till samråd den 12 maj.

Mikael Carlsson och Therese Antin från VA-och Renhållningsenheten visade hur ledningen ska dras. Det blir en 160 mm PE-ledning, som ska sänkas i djupfåran med betongtyngder, särskilt utformade så att inte fiskeredskap ska kunna fastna. Ja, egentligen blir det två parallella ledningar, så det finns en i reserv om den första skulle haverera. På samma sätt dubbleras alla reglage, pumpar etc för största möjliga säkerhet. Men om allt ändå skulle gå på tok så måste avloppet kunna ”nödbräddas”, dvs släppas ut i sjön. Det ska då ske i vikens djupaste del några hundra meter söder om Klubben.

När det så småningom blir dags för att gräva ner avloppsledningar i våra områden, så får vi räkna med svårigheter att komma fram. I de fall vi inte kan köra bil till våra fastigheter gör kommunen i ordning provisoriska parkeringsplatser. I dag kostar VA-anslutning till fastighetsgränsen 246.000 kronor i Värmdö Kommun. Därtill kommer kostnader för att ansluta från gatan in till huset och för vattenmätarkonsoll. Information om avloppsanslutning finns på kommunens hemsida. Alla fastigheter blir skyldiga att ansluta sig.

Vid pennorna:

Olle Ljungdahl, Älvsala Nya Tomtägareförening
Johan Åkerblom, Västra Älvsala Tomtägarförening