Vattenfall kommer att montera ned all blanktråd i området och samtidigt ta bort/byta ut en mängd elstolpar. Mycket av de luftburna elledningarna kommer att grävas ned och det kommer att bli ett omfattande grävarbete i delar av området. I samband med detta kommer Telia, via sitt bolag Skanova, samordna dragning av fiberkabel. Arbetena har redan startat och kan pågå fram till vecka 22. 2016. Grävning kommer i möjligaste mån att ske vid sidan av vägen och i samband med dessa arbeten kommer ett antal tomtinfarter tillfälligt behövas grävas av.

Vattenfall har nu startat med schaktningen för nedläggning i första hand elkablar men lägger samtidigt ned rör för fiberdragning. Schaktarbetena har startat vid transformatorstationen vid korsningen Dalsalavägen/Ljungsalavägen och det har grävts ca 100 m. Entreprenören har dock inte följt de riktlinjer som Styrelsen satt upp och p.g.a. detta så har vägbanan belagts med ett skikt av lera på denna sträcka. Grävmaskinen har även kört ned till ett anvisat upplag vid Björkviksbadet och längs denna vägsträcka har grävmaskinens hjul lämnat efter sig klumpar av lera.
Styrelsen har haft ett flertal kontakter med entreprenören och haft flera genomgångar på plats och försöker att få entreprenörerna att minimera skador och besvär som kan uppstå vid schaktarbetena. Vägarna skall återställas i ursprungligt skick efter avslutat arbete. Återställningen kan även ske tidigare etappvis på olika delsträckor.
Under dagen idag torsdag (10/12) passerade Anders Hellman grävningarna och entreprenören verkar tagit till sig av vad Styrelsen påtalat och snyggat till vägen. Istället för att gräva av vägen på de ställen där ledningarna kommer korsa vägen överväger entreprenören att, på vissa ställen, borra sig under vägen istället.

Styrelsen har efterfrågat en generell karta över arbetena för att kunna informera om arbetenas omfattning men inte ännu erhållit denna.

Fortlöpande information följer.

Vid frågor ta kontakt med vår vägansvarige Pelle Pahlén, grönområdesansvarige Robert Helin eller ordförande Reidar Pettersson. Kontaktuppgifter för Styrelsen finns här.

Vi har också möjlighet att nyttja Anders Hellman (070-9938248) som kontaktperson vid frågor ang. det fortsatta grävarbetet.

Text av Anders Hellman
Publicerat av Christer
(för Styrelsen)