Med anledning av träd och buskar som växer för nära vägarna kommer gallring att ske. Läs detta dokument från Grönområdesansvarig.