Här publicerar vi de frågeställningar som inkommit samt styrelsens svar angående Information om förslag till ändrad föreningsform – från ideell förening till Samfällighetsförening.

FRÅGA

Parallellt med att bilda en samfällighetsförening, bör vi behålla den nuvarande ideella föreningen? Detta för att hantera ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer? Tacksam att få veta hur styrelsen resonerar kring det här?

STYRELSENS SVAR

Styrelsens tanke och avsikt är att den ideella föreningen kommer att inledningsvis behöva finnas kvar ända till samfällighetsföreningen är bildad och har övertagit allt kapital och ansvar från den ideella föreningen. Samfällighetsföreningen kommer att få ett nytt organisationsnummer så det blir en helt ny förening.

Styrelsen har dock som avsikt att samtliga delar som idag existerar inom den ideella föreningen lyfts över/tas över av den nya föreningen och styrelsen. Med andra ord även hantering av ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer. Med andra ord så bör det i stadgarna för samfällighetsföreningen föras in att detta är en del av samfällighetsföreningen ”uppdrag” och syfte.

Att dock behålla den ideella föreningen längre än nödvändigt ställer till annan problematik, i och med att den ideella föreningens kapital är planerad att lyftas över till samfällighetsföreningen. Därav krävs att den ideella föreningen upplöses och samfällighetsförening övertar kapitalet, annars står ju samfällighetsföreningen helt och hållet utan kapital att sköta gemensamhetsanläggningen.
Dock så behövs det en viss period då föreningarna i praktiken samexisterar innan detta blir möjligt. I och med att den ideella föreningens stadgar angående upplösning av förening, så kan det komma att behövas både ett och två årsmöten för att hantera detta.

FRÅGA

Dessa frågeställningar måste ju tas upp vid ett fysiskt årsmöte. Om det av coronaskäl inte kan tas upp nu i vår, får det anstå till årsmötet 2022?

STYRELSENS SVAR

Om årsmötet överhuvudtaget inte kan genomföras i mars så blir det ju uppskjutet tills det är möjligt att göra. Om ett vanligt årsmöte inte kan genomföras i mars, så bordläggs denna fråga till ett extra möte går att genomföras säkert.

FRÅGA

Den totala kostnaden för ombildningen kan dra iväg en del och blir mer omfattande än beräknat. I ett fall skall det ha gått på ca 150.000 kronor mot 80.000 som man hoppats på. Jag berättade för en med en lantmätare som jag känner om den planerade ombildningen och antalet fastigheter och han trodde att det skulle kosta uppemot 200.000 kr?

STYRELSENS SVAR

Styrelsen har tagit tills sig av olika kostnadsbilder från föreningar som genomfört dessa typer av ändring tidigare. Styrelsen kan konstatera att vår ekonomi idag är solid och har beräknat att vi klarar av kostnader på minst 200 000 kr om så blir fallet. 
Styrelsens förberedelser av detta sker dock utifrån att försöka undvika att kostnaderna drar iväg. Det sker till stor del att vara väl förberedda med samtliga handlingar, dokumentation och att medlemmarna är väl informerade i frågeställningarna.