Information angående vatten och avlopp på Björkviks tomtägareförenings årsmöte 2015.

För att informera angående vatten och avlopp var VA-ingenjör Mikael Carlsson från samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun med på Björkviks tomtägareförenings årsmöte. Mikael visade en powerpoint och en pdf-fil (klicka på länkarna) samt pratade om desamma.

Skälen till att kommunen bygger ut vatten och avlopp på Värmdö är dels den ökande inflyttningen till Värmdö samt att flera av de befintliga avloppsanläggningarna är bristfälliga och släpper ut mer än de borde. Den ökande inflyttningen innebär också ökad risk för saltvatteninträngning i de befintliga brunnarna. Styrelsen veterligen har ingen brunn på området drabbats av saltvatteninträngning.

I nuläget har Strömma fått vatten och avlopp utbyggt. Det går sedan en vattenledning från Strömma ut mot Stavsnäs. Den är lagd på sjöbotten och är bara för vatten och inte avlopp, ännu. Den vattenledningen gör också ett strandhugg i Östra Älvsala för framtida inkoppling mot Fagerdala, Älvsala, Björkvik och Bullandö.

Det har skrivits ett start-PM efter beslut i kommunstyrelsen. Ett genomförande av en detaljplan tar ca 2 år och starttid för detaljplan Björkvik är våren 2016. Ett politiskt beslut är att man vill behålla områdenas karaktär så kommunen kommer inte ställa något krav på styckning eller liknande. Först när detaljplanen är klar (troligtvis i slutet på 2018) går det att se exakt hur det kommer se ut i Björkvik. Om allt flyter på kan vatten och avlopp vara utbyggt och klart i Björkvik år 2020. Vatten och avlopp dras in i viken vid Östra Älvsala. Bullandö har redan ett fungerande VA-nät och troligtvis kommer kommunen att köpa ut det nätet, men det finns även andra lösningar.

I Björkvik dras vatten och avlopp fram till tomtgränsen och anslutningskostnaden är i nuläget 246.000kr/fastighet. Kostnaden ska motsvara den kostnad kommunen har för att göra jobbet och inga skattepengar ska behöva användas. Vissa kommuner tar ut lite högre kostnad än vad de behöver och återbetalar sedan en summa till fastighetsägaren när fastighetsägaren har kopplat till sig och fått sin anläggning godkänd. Värmdö kommun gör inte på detta sätt utan all kostnad ska motsvara den faktiska kostnaden.
När vatten och avlopp är inkopplat tillkommer en kostnad per kubikmeter vatten på 29,21kr (nuvarande taxa). Kostnaden räknas på mängden invatten och inte på avloppet. Om en fastighetsägare inte nyttjar kommunens vatten kommer det tas ut en fast kostnad på avloppet istället. Det finns ingen beslutad tidsspann inom vilken fastighetsägaren måste koppla till sig på det kommunala vatten och avloppet men fortsätter en fastighetsägare använda sin egna avloppsanläggning kan fastighetsägaren bli ålagd, om anläggningen inte uppfyller utsläppskraven, av Bygg- och Miljöavdelningen att koppla till det kommunala avloppet.

VA-nätets dimensionering är efter nuvarande antal fastigheter och varken mer eller mindre.
Det finns möjlighet att det grävs ner fiber och el i samma veva som det grävs men det är upp till Vattenfall och fiberaktör (ev StokAB) om de vill vara med i detta. Det går också för föreningen att själva upphandla fiber och samordna med kommunen inför grävningen.

När vatten och avlopp läggs ner kommer det i första hand grävas ner i vägen. Vägen kommer, av kommunen, återställas till befintligt skick och det bedöms i samråd med tomtägareföreningen.

Om en fastighetsägare vill behålla sitt eget vatten får det egna vattnet och det kommunala vattnet aldrig blandas i samma system. De befintliga avloppsanläggningar fastighetsägarna har kan få användas men de kommer ses över och är de inte extremt bra kommer de troligtvis dömas ut. Vissa av föreningsmedlemmarna har hört att man måste fylla utdömda tankar med sand eller gräva upp dem, men det räcker med att tanken är tömd och bortkopplad från det egna avloppet. Vad fastighetsägaren sedan gör med den tomma tanken är upp till fastighetsägaren.

Det finns två varianter av avlopp, självfall och pump. Pump innebär att det grävs ner en tank på tomten, till vilken det är självfall från berört hus, och sedan pumpas avloppet från tanken till anslutningen till vägen. Pumpen kommer vara kopplad så det går ett larm inne i aktuell fastighet om driftstopp och fastighetsägaren får själv kontakta kommunen. Samma sak om det blir strömavbrott. Tanken är dock så stor att trots driftstopp kommer den inte kunna bli full innan stoppet hunnit bli avhjälpt.

Vid pennan
Christer

Ovan text i pdf-form