Bottenfärger, tvätt av båtbottnar

1989 förbjöds försäljning av så kallade TBT färger (se nedan) och användning av sådana färger i Östersjön. Värmdö kommun har ställt krav på föreningen att inte tillhandahålla båtplatser för båtar äldre än 1993 om inte ägaren kan uppvisa godkänd mätning eller trovärdigt intyg på att sanering av båtbotten gjorts för att avlägsna TBT-färg. Detta gäller samtliga båtar och är inte kopplat till båtens storlek.

Efter kontakter med miljökontoret på Värmdö kommun har föreningen kommit överens med kommunen om en handlingsplan

 1. Information till samtliga båtplatsinnehavare
 2. Information angående detta i kommande båtplatsavtal (införande av båtplatsavtal)
 3. Uppmana båtägare med båtar tillverkade före 1993 att låta sanera sina båtar på behörigt sätt. Att själv slipa bort färgen på egen tomt måste då göras på ett sådant sätt att färgrester tas om hand och lämnas för destruktion. Färgrester på marken medför att TBT och andra tungmetaller hamnar i grundvattnet. Det är inte heller tillåtet att tvätta en båt målad med färg som innehåller TBT på mark inom Värmdö kommun. Det gäller även egen tomt.
 4. Efter båtsäsongen 2020 kommer föreningen under hösten att samordna ett tillfälle för mätning av TBT halter på berörda båtar. Mätningen bekostas av båtägarna och kostar enligt dagens prislista omkring 1000 kr per båt.
 5. För båtsäsongen 2021 kommer föreningen inte kunna erbjuda båtplats för båtar äldre än 1993 utan saneringsintyg eller godkänt mätprotokoll

Mer information finns på kommunens hemsida, där hänvisas även till Havs och Vattenmyndigheten

Värmdö kommun

https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/kemikalierivardagen/renbatbotten.4.e6cd67914102d10130219b.html

Havs och Vattenmyndigheten

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/fritidsbatar.html

Information från mätföretaget (mätning av TBT halter på berörda båtar)

Webbplats
http://www.happyboat.se/

Tenn och tennorganiska föreningar

Av störst intresse är mätning av tenn som indikerar förekomst av gammal färg som innehåller tennorganiska föreningar som t.ex TBT (tributyltenn). Dessa föreningar är något av det giftigaste som människan har framställt och förbjöds därför i slutet av 1980-talet för användning i bottenfärger för fritidsbåtar mindre än 25 m. Sedan 2008 finns det ett globalt förbud genom IMO (FN-konvention) att inga båtar/fartyg får vara bemålade med tennorganiska föreningar. Dessa ämnen är prioriterade inom vattendirektivet inom EU och ska därmed fasas ut så snabbt som möjligt.

Anledningen till de tennorganiska föreningarnas farlighet är deras hormonstörande effekter. Det mest välkända är att honsnäckor blir maskuliniserade och utvecklar en penis. I mycket små mängder har dessa ämnen visat sig påverka många olika organismer och även människa. Det har påvisats effekter på fertiliteten, hormonsystemet, nervsystemet, huden, kärl/hjärta och immunsystemet.

Koppar och zink

Happy Boats XRF-metod mäter även mängden koppar och zink som är de vanligaste metallerna i dagens båtbottenfärger och ofta förekommer tillsammans. Förhöjda halter av dessa ämnen kan ge skadliga effekter på mark- och vattenlevande organismer och höga halter av koppar kan ge toxiska effekter på människa.

I Sverige är det kemikalieinspektionen som godkänner vilka bottenfärger som får lov att användas. Reglerna är olika för västkusten, ostkusten och sötvatten inklusive bottenhavet. Högre kopparläckage är tillåtet på västkusten än på ostkusten medan kopparinnehållande färger inte är godkända för användning i sötvatten eller i bottenhavet.

Bly

I våra undersökningar av båtskrov har vi ibland sett mycket höga halter av bly. Vi var först förbryllade eftersom man aldrig har använt t.ex blymönja på plastbåtar. Vi kom sedan fram till att blyvitt har i några plaster tillsatts för att ge plasten den vita färgen. Bly i olika varor har begränsats i omgångar på grund av sina egenskaper att bl.a. negativt påverka utvecklingen av hjärnan hos särskilt barn.

Idag är bly ett prioriterat ämne som ska fasas ut ur samhället.

Skäl för den enskilde båtägaren

 • Få vetskap om giftinnehållet på din båt så att man kan skydda sig själv och omgivningen.
 • Få besked om det är risk att bli exponerad för farliga tennföreningar som TBT i samband med båtbottenunderhåll
 • Få besked om ditt skrov kan klassas som giftfritt i samband med bottentvätt
 • Få besked om du måste använda spolplatta eller inte vid höstupptagning av båten
 • Få besked om att det är OK att skrapa och slipa båten utan särskild uppsamling
 • Argument vid försäljning av en begagnad båt