Författare: Björkvik Tomtägareförening (Sida 1 av 2)

Styrelsemedlemmar sökes till Bullandövägens samfällighetsförening

Bullandövägens samfällighetsförening har ett akut behov av att hitta kandidater till styrelsen innan den 31 augusti. Om inte en ny styrelse väljs i augusti får det till konsekvens att Länsstyrelsen tvingas tillsätta ledamöter, vilket innebär ökade kostnader och höjda medlemsavgifter.

Ni ombeds därför att läsa bifogad skrift från samfällighetsföreningen och kontakta Anita Yngve i valberedningen om ni har möjlighet att ställa upp.

http://media.bjorkvik.nu/2022/06/Till-medlemmarna-i-Bullandövägens-samfällighetsförening-2022.pdf

Info från kommunen om VA-arbeten i område B3

Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen fram till vårt område.  För att kunna starta med Krokusvägen så kommer en provisorisk väg anläggas över ängen vid Solsalavägens slut till Krokusvägen. I första etappen kommer mycket schaktmassor att tas ut via den provisoriska vägen över Solsalavägen och vidare på Björksalavägen.

Mer information från kommunen finns att läsa här:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektpfobullandodelaravb3b4b5alvsalanyatomtagareforening.4.3004c9b217f4470f9a87fca7.html.printable

Information om kommande händelser i delar av vårt område

Värmdö kommun kommer nu tillsammans med Tyrens och Frentab påbörja projektering PFO B3 Norra Älvsala 1 område. Med projektering menas att man går in på detaljnivå och placerar VA-ledningarna där de ska ligga samt att man även går in i detalj kring pumpstationernas utförande.

Tyrens kommer att vecka 13 gå ut och påbörja geotekniska undersökningar i området med en borrvagn för att se var berg finns samt vad det är för material i marken. Detta gör man ca var 10-20e meter där man är osäker om det kan finnas berg. Borrningen går fort och de kommer försöka flytta sig och hålla en så god framkomlighet som möjligt.

Vägarna inom området som berörs är, Solsalavägen, Bergsalavägen, Aspsalavägen, Högåsvägen och Björksalavägen från nummer 32 ut till korsningen Bullandövägen.

Information om kommande aktiviteter 2022

Fliken aktiviteter är nu uppdaterad med information om viktiga datum under 2022 att lägga på minnet.

Årsmötet kommer äga rum måndagen den 21 mars. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte det här året, men har beredskap för ett digitalt möte om så skulle krävas pga. restriktioner.

Vårens städdag är planerad till den 23 april och höstens avverkningsdag den 15 oktober.

Se mer information: http://bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/

Information om döda granar pga. angrepp av granbarkborre

För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information.

Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen.

Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020.

https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547

Hur det upptäcks :

Färska skador och pågående angrepp kan vara svåra att identifiera annat än på nära håll. Håll utkik efter borrmjöl, borrhål, avfläkt bark och vit kåda som gråtits ut genom barken. Se mer information under länken nedan:

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Vad ska du göra vid ett angrepp:

Döda granar som är helt bruna och tappat barren kan man lämna kvar som de är. Barkborren svärmar på våren och har lämnat dessa träd för att hitta nya träd att angripa.

Träd med pågående angrepp bör tas ner och destrueras.

https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera gärna till styrelsen när det gäller föreningens mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Hur kan granbarkborren stoppas:

Tyvärr är detta nästan omöjligt. Bästa hjälpen vore en iskall majmånad så granbarkborren hindras att svärma. Vi kan hålla efter utbrottet och hoppas att det dör ut på hela Värmdö.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/granbarkborre/granskogsanalys-med-zoneringar-av-riskskogar/

Uppdatering om arbetet med bildande av gemensamhetsanläggning

På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.
Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att ta fram förslag på vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt vilka fastigheter som bör delta.
Därutöver har styrelsen skissat på förslag till såväl stadgar och ansökan till Lantmäteriet.
Medlemmarna kommer få ta del av dessa handlingar inför årsmötet 2022.

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera även att föreningens stadgar dessvärre inte tillåter röstning genom ombud. 

Länk till kallelse: http://bjorkvik.nu/extra-sammantrade-angaende-forslag-for-ombildning-till-samfallighetsforening/ 

Väl mött den 22 september! 

Hälsningar

Styrelsen

Extra sammanträde onsdagen den 22 september kl.18:30

Styrelsen presenterade i december 2020 ett förslag till ändrad föreningsform, från ideell förening till samfällighetsförening. Med anledning av att det ordinarie årsmötet i mars skedde digitalt pga. rådande restriktioner bordlades denna fråga tills dess att ett fysiskt möte kunde genomföras.

Ett extra sammanträde där ombildningsfrågan tas upp kommer därför äga rum den 22 september. Håll utkik efter kallelsen som skickas per e-post.

Hälsningar Styrelsen

Läs mer om förslaget här

Se kallelsen här

« Äldre inlägg