Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen fram till vårt område.  För att kunna starta med Krokusvägen så kommer en provisorisk väg anläggas över ängen vid Solsalavägens slut till Krokusvägen. I första etappen kommer mycket schaktmassor att tas ut via den provisoriska vägen över Solsalavägen och vidare på Björksalavägen.

Mer information från kommunen finns att läsa här:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektpfobullandodelaravb3b4b5alvsalanyatomtagareforening.4.3004c9b217f4470f9a87fca7.html.printable